Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Kredyt po śmierci – czy bank lub SKOK ma prawo naliczać spadkobiercom odsetki od zaciągniętych przez spadkodawcę kredytów i pożyczek

Kredyt po śmierci – czy bank lub SKOK ma prawo naliczać spadkobiercom odsetki od zaciągniętych przez spadkodawcę kredytów i pożyczek

Dodane przez na Sie 2, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew klauzule niedozwolone, Pozew o zapłatę, Pozostałe | 0 komentarzy

Po śmierci spadkodawcy, który mógł pozostawić nie spłacone pożyczki i kredyty potencjalni spadkobiercy zadają sobie pytanie, co się dzieje z takim kredytem lub pożyczką po śmierci kredytobiorcy. Kwotą główną zasadniczo trzeba spłacić, ale co z odsetkami i kosztami naliczonymi już po śmierci?  Odpowiadając na pytanie zadane w tytule tego wpisu można odpowiedzieć, że co do zasady nie, ale mimo to zdarzają się przypadki kiedy to bank lub SKOK nalicza odsetki i obarcza innymi kosztami spadkobierców już  po śmierci spadkodawcy. Problem ten zauważyła już w 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego w swoim wystąpieniu, w którym wskazała, że o ile banki zgodnie nie naliczają oprocentowania od lokat i depozytów, to odwrotną zasadę stosują przy kredytach i pożyczkach. W tej materii brak jest jasnych przepisów prawa, dlatego poniżej postaramy się odpowiedzieć dlaczego bank lub SKOK nie powinien naliczać oprocentowania za okres po śmierci spadkodawcy – posłużymy się tutaj przykładem z orzecznictwa sądów. Spadkobiercy nie są stroną umowy z bankiem Nie będziemy się tutaj rozwodzić nad stanem faktycznym – w każdym wypadku będzie on nieco innym – łączy je jednak to, że w spadku spadkodawca pozostawił między innymi kredyt lub pożyczkę zaciągnięta w banku lub w SKOKu, który teraz domaga się jej spłaty od spadkobierców. Sam kredyt lub pożyczka w związku ze śmiercią spadkodawcy zostaną zazwyczaj postawione w stan natychmiastowej wymagalności, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i odsetkami – ich obowiązek wynika z umowy lub jej załączników (typu regulamin, tabela opłat itp.). Nie ma wątpliwości, że spadkobiercy są odpowiedzialni za zobowiązania zmarłego pożyczkobiorcy, w tym za niespłaconą pożyczkę. Dodatkowo jeżeli jest kilku spadkobierców i nie dokonano jeszcze działu spadku, to ich odpowiedzialność w tym zakresie – wobec niedokonania działu spadku po zmarłym – jest solidarna. Oznacza to, że bank lub SKOK może domagać się zapłaty całości nie spłaconej pożyczki zarówno od jednego, jak i od wszystkich spadkobierców. Istotne w całej sprawie jest jednak to, że spadkobiercy zmarłego nie stają się z chwilą jego śmierci stroną umowy pożyczki, a jedynie nabywają wynikające z tej umowy obowiązki zmarłego tj. obowiązek spłaty zaciągniętej pożyczki. Oznacza to, że nie można uznać postanowień umowy, z których bank lub SKOK wywodzi konieczność zapłaty odsetek i innych opłat, za obowiązujące pomiędzy stronami niniejszego...

Czytaj dalej

Odpowiedź na pozew | Poradnik krok po kroku po otrzymaniu pozwu

Odpowiedź na pozew | Poradnik krok po kroku po otrzymaniu pozwu

Dodane przez na Lip 21, 2015 w Pozew klauzule niedozwolone, Pozew o zapłatę, Pozostałe | 0 komentarzy

Po pierwsze: zachowaj spokój Odebranie listu od Sądu,  otwieranie koperty i znalezienie w niej pozwu dla zwykłego Kowalskiego może być źródłem olbrzymiego stresu. W naszym serwisie postaramy Ci się pomóc. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje co należy zrobić, gdy otrzymasz pozew.   Po drugie: zanotuj datę otrzymania pozwu Po otwarciu listu, postaraj się otworzyć swoją własną teczkę z aktami – włóż do niej pozew z naniesioną datą jego otrzymania. Przestrzeganie terminów procesowych jest podstawą sprawnego przebiegu procesu. Pamiętaj, że zgodnie z art. 167 Kodeksu postępowania cywilnego czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna (choć trzeba wiedzieć, że ustawodawca wprowadził możliwość przywrócenia terminów, ale tylko terminów procesowych: ustawowych i sądowych oraz terminów egzekucyjnych; nie podlegają natomiast przywróceniu terminy instrukcyjne ani terminy prawa materialnego, np. termin 14-dniowy na ustosunkowanie się sprzedawcy do złożonej przez konsumenta reklamacji) – więcej na ten temat: art. 167-172 Kodeksu postępowania cywilnego. Możesz również utworzyć oddzielną kartę na której spisywać będziesz wszelkie pisma powstałe w toku sprawy.   Po trzecie: przygotuj się na rozprawę Na wstępie zapamiętaj, że Kodeks postępowania cywilnego nakłada na strony i uczestników postępowania obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiania dowodów.   Odpowiedź na pozew Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Złożenie odpowiedzi jest zazwyczaj uprawnieniem, a nie obowiązkiem pozwanego, chyba, że przewodniczący składu orzekającego zarządzi wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż dwa tygodnie. W doktrynie wskazuje się, że wyznaczenie dłuższego okresu powinno być dokonane zawsze, gdy wskazuje na taką potrzebę stopień zawiłości sprawy i wynikająca z doświadczenia sędziego ocena możliwości szczegółowego ustosunkowania się przez pozwanego do treści powództwa (zwłaszcza należy mieć na uwadze obszerność zgłoszonych przez powoda roszczeń i złożoność stanu faktycznego podanego na jego uzasadnienie, a ponadto precedensowy charakter sprawy, odległość czasową od daty powstania roszczeń do ich zgłoszenia, fakt, czy strony prowadziły już rokowania przedsądowe, w szczególności w sprawach ubezpieczeniowych, czy dochodzone pozwem roszczenia były w całości zgłoszone w postępowaniu likwidacyjnym)(Telenga P., Komentarz aktualizowany do art.207 Kodeksu postępowania cywilnego w: Komentarz aktualizowany...

Czytaj dalej

Klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne) – czym są i jakie niosą zagrożenie

Klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne) – czym są i jakie niosą zagrożenie

Dodane przez na Lut 7, 2014 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Klauzule niedozwolone (inaczej klauzule abuzywne) –  są to zapisy, postanowienia wzorca umowy, ukształtowanego przez przedsiębiorcę i skierowanego do podmiotu nieprofesjonalnego tj. konsumenta w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego (stosunki B2C). Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych Przepisy wskazanej ustawy, w szczególności art. 385[1]-385[3] wprowadzają zakaz umieszczania w treści umowy niedozwolonych postanowień, który sankcjonowany jest brakiem mocy wiążącej tych klauzul. Definicja klauzuli niedozwolonej Definicja klauzul niedozwolonych opiera się przede wszystkim na dwóch aspektach: sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz rażącym naruszeniu interesów konsumenta. Ustawodawca posługując się w kodeksie cywilnym pojęciami odpowiednio „dobrych obyczajów” oraz „rażące naruszenie interesów” świadomie pozostawia luz decyzyjny, który będzie poddany interpretacji w momencie opiniowania danego zapisu. Należy wskazać, iż klauzula dobrych obyczajów nakazuje dokonać oceny w świetle norm pozaprawnych, przy czym chodzi przede wszystkim o normy moralne i obyczajowe, powszechnie akceptowane albo znajdujące szczególne uznanie w określonej sferze działalności. Natomiast rażące naruszenie interesów konsumenta, wbrew pozorom wiąże się nie tylko z kwestiami dotyczącymi sfery ekonomicznej. Należy również uwzględnić aspekty zasługujące na ochronę dobra konsumenta, jak jego czas, prywatność, poczucie godności osobistej czy satysfakcja z zawarcia umowy. Warto pamiętać, iż ocena dopuszczalności owych postanowień, nie odnosi się do zapisów regulujących główne świadczenia stron, w tym np. ceny lub wynagrodzenia, jeżeli zostały przedstawione w sposób niebudzący wątpliwości. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną Reasumując, o postanowieniu niedozwolonym (klauzuli abuzywnej) mówimy w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco narusza interes konsumenta, nie jest postanowieniem uzgodnionym indywidualnie, nie jest postanowieniem określającym główne świadczenia stron w sposób niebudzący wątpliwości. Istotnym jest, ażeby mówić o abuzywności danego postanowienia, spełnienie wszystkich (łącznie) powyższych przesłanek. Skutkiem zastosowania klauzuli niedozwolonej jest brak mocy wiążącej tego postanowienia, jednakże przy zachowaniu skuteczności innych zapisów umowy, o ile są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Zagrożenia związane z posiadaniem klauzul niedozwolonych uznanie braku mocy wiążącej danych postanowień, będących klauzulami abuzywnymi, poddanie postanowień kontroli sądowej w ramach kontroli abstrakcyjnej (ocena postanowień umownych dokonywana przez Sąd w oderwaniu od łączącego strony stosunku prawnego oraz umowy) lub kontroli indywidualnej (ocena postanowień umownych dokonywana przez Sąd w określonym stosunku prawnym łączącym strony), uznanie postanowień umownych za praktykę naruszającą zbiorowe interesy...

Czytaj dalej

Wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Dodane przez na Gru 19, 2013 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:   Poznań, dnia …………………… 2013 r.   Sąd Okręgowy w Warszawie – – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa         Powód:      …………………………..……………………..  zam.: …………………………..………………                      PESEL/KRS/NIP*: ……………..…………….                      reprezentowany przez*:                      …………………………………….….……….                      adres do doręczeń*: ………………….……………  Pozwany:       ………………………………………….….….                         adres: ……………………………….…………                         PESEL/KRS/NIP*: ….……[nieobowiązkowo]   POZEW o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone   Działając w imieniu własnym / Działając w imieniu ………. na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa (w załączeniu)*, na podstawie art. 47938 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, wnoszę o: 1. uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez pozwanego następującego postanowienia zawartego/ następujących postanowień zawartych* w ……………………. [wzorcu umowy np. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia]: ……………………… ………… ……………………………………………………… …………………………………… …………………………… ……………………… ………… ………………………………….. [należy precyzyjnie wskazać postanowienie, które naszym zdaniem ma niedozwolonych charakter]. 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych*, 3. przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów na okoliczności wskazane w uzasadnieniu pozwu, 4. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność strony powodowej.   UZASADNIENIE ……….…………………………… …………………….…………………………… ……………………………………………… ……………………………….………………………………… ……………….…………… …………………………………….… …………………………………………………….…………………………………… …………….…………… ………………………… Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.   ____________________________ (podpis)   Załączniki: 1. pełnomocnictwo*, 2. odpis z rejestru przedsiębiorców w KRS pozwanego / wydruk z CEIDG pozwanego*, 3. [egzemplarz kwestionowanego wzorca umowy, np. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia], 4. odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej, 5. …………………………… [inne].   * Niepotrzebne...

Czytaj dalej

Pozew za klauzule niedozwolone w pigułce

Pozew za klauzule niedozwolone w pigułce

Dodane przez na Gru 19, 2013 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Jednym z elementów systemu kontroli chroniącym konsumentów przed klauzulami abuzywnymi jest kontrola abstrakcyjna. Procedura jej dokonywania regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako Kpc). Zaznaczyć należy, że w odróżnieniu od kontroli incydentalnej jej przedmiotem mogą być wyłącznie postanowienia zawarte we wzorcach umów, co bezpośrednio wynika z art. 47936 Kpc. Nadto podkreślić należy, że kontroli abstrakcyjnej podlegają jedynie wzorce wykorzystywane przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim. Legitymacja do wszczęcia kontroli abstrakcyjnej Kontrola abstrakcyjna postanowień wzorców umowy dokonywana jest w postępowaniu procesowym. Podstawą do jej zainicjowania jest powództwo wniesione przez uprawniony podmiot. Zaznaczyć jednakowoż należy, iż krąg podmiotów legitymowanych do złożenia w sądzie takiego pozwu został przez ustawodawcę określony niezwykle szeroko. Powództwo to może wytoczyć każdy konsument, który według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą niedozwolone postanowienia. Przy czym dla wytoczenia powództwa nie ma obowiązku wykazywania faktu zawarcia umowy z danym przedsiębiorcom przy wykorzystaniu wzorca zawierającego kwestionowane postanowienie. Powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim żądaniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę. Termin do wniesienia pozwów o klauzule niedozwolone Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło 6 miesięcy. Konsekwencją wniesienia powództwa przeciwko przedsiębiorcy po upływie wskazanych 6 miesięcy od daty zaniechania przez niego stosowania danego wzorca, skutkuje oddaleniem powództwa i tym samym przegraniem procesu. Co istotne, zaniechanie stosowania zaskarżonego postanowienia już po wytoczeniu powództwa, nie ma wpływu na bieg postępowania. Właściwość Sądu w przypadku pozwu Sądem wyłącznie właściwym do dokonywania kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej SOKiK). Opłaty za wniesienie pozwu Strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, a co za tym idzie nie ponosi opłaty...

Czytaj dalej