Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Otrzymałeś zajęcie wynagrodzenia przez komornika z wniosku funduszu sekurytyzacyjnego? Podpowiadamy co robić

Otrzymałeś zajęcie wynagrodzenia przez komornika z wniosku funduszu sekurytyzacyjnego? Podpowiadamy co robić

Dodane przez na Gru 6, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe | 0 komentarzy

Bardzo często kontaktują się z nami osoby, które otrzymały informację od swojego pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia przez komornika sądowego na wniosek funduszu sekurytyzacyjnego. Najczęściej jest to pierwsza informacja dotycząca prowadzenia przeciwko tej osobie postępowania egzekucyjnego oraz poprzedzającego je postępowania sądowego. Po lekturze pisma od komornika okazuje się, że sprawa dotyczy nierzadko nakazu zapłaty wydanego kilka lub nawet kilkanaście lat temu, a osoba ta nie była w tamtym czasie powiadamiana o sprawie sądowej. Niestety takie sytuacje są możliwe – najprawdopodobniej sprawa sądowa toczyła się z wykorzystaniem nieaktualnego adresu tej osoby i na skutek tzw. fikcji doręczenia nakaz zapłaty się uprawomocnił. Następnie fundusz uzyskał klauzulę wykonalności i złożył wniosek egzekucyjny do komornika, który za pomocą dostępnych mu narzędzi uzyskał już aktualne dane tej osoby i jego pracodawcy. Co należy w tej sytuacji zrobić, czy jest możliwość podjęcie obrony w takiej sprawie? O tym piszemy niżej. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga dokładnej analizy. Najlepiej skorzystać tutaj z pomocy doświadczonego prawnika, który przeanalizuje sprawę i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie. Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia nie wiedząc wcześniej o sprawie sądowej – co mogę zrobić W tym wpisie zajmiemy się sytuacją kiedy nie byliśmy wcześniej powiadomieni skutecznie o sprawie sądowej i z tego względu nie braliśmy w niej udziału. W innych wypadkach także jest możliwość obrony swoich praw – chociażby w zakresie przedawnionych odsetek, ale wymaga to dokładnej analizy danej sprawy – w razie potrzeby prosimy o kontakt. W pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z pismem, które nasz pracodawca otrzymał od komornika. Będą w nim zawarte ważne informacje – w szczególności kto jest naszym wierzycielem, kiedy i przez jaki sąd został wydany nakaz zapłaty w naszej sprawie oraz jaka jest wysokość zadłużenia. Te informacje pozwolą nam wstępnie ustalić, czego może dotyczyć sprawa. Fundusze sekurytyzacyjne skupują długi od innych firm, dlatego najprawdopodobniej dług może dotyczyć zaciągniętej w banku pożyczki lub kredytu lub np. rachunku za telefon komórkowy lub kablówkę. Następnie należy zweryfikować, czy sprawa sądowa odbyła się w sposób prawidłowy. Aby tego dokonać najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z aktami sprawy – w tym celu najlepiej przedzwonić wcześniej do Sądu i umówić się na przejrzenie akt. Problemem nie powinno być także zrobienie...

Czytaj dalej

Fundusz sekurytyzacyjny cofa pozew o zapłatę przedawnionego długu – dlaczego warto się przed tym bronić

Fundusz sekurytyzacyjny cofa pozew o zapłatę przedawnionego długu – dlaczego warto się przed tym bronić

Dodane przez na Gru 6, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Z naszej praktyki wynika, że często po wniesieniu sprzeciwu w imieniu naszych klientów od nakazu zapłaty, fundusz sekurytyzacyjny cofa złożony przez siebie pozew. Najczęściej ma to miejsce w przypadku jeżeli dochodzona przez fundusz wierzytelność jest najprawdopodobniej przedawniona i z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że zapadnie wyrok oddalający powództwo.  Ostatnio tego typu działania podjęły w sprawach przeciwko naszym klientom fundusze BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Skąd wynika takie postępowanie funduszu i dlaczego warto się przed tym bronić? O tym piszemy poniżej. Pozew z funduszu sekurytyzacyjnego – co oznacza cofnięcie pozwu dla powoda i pozwanego Powód zgodnie z przepisami ma możliwość cofnięcia pozwu. W zależności od etapu postępowania może to wymagać także zrzeczenia się roszczenia. Z tym ostatnim wypadkiem w przypadku funduszu raczej nie będziemy mieli do czynienia. Fundusz sekurytyzacyjny w większości przypadków składa oświadczenie o cofnięciu pozwu jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Podstawą prawną tego typu działań jest art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego: Art.203.§1.Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. §2.Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. §3.W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody. §4.Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Przepis ten definiuje także skutki cofnięcia – zgodnie z par. 2 cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków – np. nie przerywa biegu przedawnienia. Aczkolwiek tak jak wspomnieliśmy na wstępie cofnięcie zazwyczaj jest dokonywane, gdy wierzytelność jest przedawniona. Powód nie liczy więc w tym wypadku na przerwę biegu przedawnienia, a raczej na nieuwagę i brak działania pozwanego. W...

Czytaj dalej

Wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia w razie późniejszego umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela

Dodane przez na Sie 16, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Zasadą jest, że wniosek o wszczęcie egzekucji (art. 796 KPC) przerywa bieg przedawnienia, a skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia nie niweczy nawet późniejsze umorzenie postępowania egzekucyjnego, chyba że nastąpiło ono na wniosek wierzyciela.  Umorzenie na wniosek = brak przerwy przedawnienia Wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia, jeżeli komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, który w toku tej egzekucji dokonał przelewu egzekwowanej wierzytelności – taka jest teza wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 listopada 2014 r. (II CSK 196/14). Teza ta została także potwierdzona w doktrynie oraz uchwałą Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 lutego 2015 r. III CZP 103/14. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w pierwszym z orzeczeń: Niestosowanie art. 192 pkt 3 KPC w postępowaniu egzekucyjnym (por. uchwała SN z dnia 5 marca 2009 r. III CZP 4/09, OSNC z 2010 r. Nr 1, poz. 2) oznacza zatem, że jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego dojdzie do zawarcia umowy przelewu egzekwowanej wierzytelności to postępowanie egzekucyjne nie zmierza już do zaspokojenia wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł wykonawczy, na co trafnie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy. Niemożność kontynuacji przez cesjonariusza toczącego się postępowania egzekucyjnego przedstawia się jako niewątpliwa, w tym postępowaniu wykluczone są bowiem przekształcenia podmiotowe, a następstwo prawne zaistniałe po wszczęciu egzekucji wymaga, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w trybie art. 788 KPC. W związku z tym przyjmuje się, że nabywca wierzytelności, który przez umowę przelewu uzyskuje przecież jedynie prawo do wierzytelności objętej dotychczasowym tytułem wykonawczym, a nie uprawnienie do kontynuowania wszczętego wcześniej przez inny podmiot postępowania, powinien po uzyskaniu na swoją rzecz klauzuli wykonalności, wszcząć nowe postępowanie egzekucyjne. Dodać w tym miejscu można, że nabywca wierzytelności nie będący bankiem powinien uzyskać sądowy tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności, nadanie bowiem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności nie będącemu bankiem nie jest dopuszczalne (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 9/04, OSNC z 2005 r. Nr 6, poz. 98). Tak więc, z racji następstwa prawnego o którym mowa, prawo stwierdzone w tytule egzekucyjnym na rzecz dotychczasowego wierzyciela wygasa wskutek przejścia na inny podmiot, a tym samym wygasa uprawnienie do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez pierwotny...

Czytaj dalej

BTE i przerwa biegu przedawnienia roszczenia z umowy bankowej

Dodane przez na Sie 16, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Samo wystawienie przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Co więc może ten bieg przerwać? Poniżej znajdziesz najczęstsze przykłady. Nadanie klauzuli wykonalności Bezsprzecznie bieg terminu przedawnienia tego roszczenia został po raz pierwszy przerwany złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w (art. 123 § 1 KC), po czym rozpoczął bieg na nowo od daty uprawomocnienia się tego tytułu (art. 124 § 2 KC – zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 01 2004 r., III CZP 101/03 i wyrok z dnia 12 01 2012 r., II CSK 203/11). Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Po raz drugi bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, po czym rozpoczął swój bieg na nowo od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Tutaj jednak ważna uwaga – umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek pierwotnego wierzyciela powoduje, że takie wszczęcie postępowania nie przerywa przedawnienia dla nowego wierzyciela – szerzej o tym można przeczytać tutaj: cofnięcie wniosku przez wierzyciela, a przerwa przedawnienia. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydział Cywilny z dnia 7 lutego 2014 r. (I ACa...

Czytaj dalej

Bankowy tytuł egzekucyjny przedawnia się z upływem 3, a nie 10 lat

Dodane przez na Sie 16, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Windykacja | 0 komentarzy

Zgodnie z utrwalonym zapatrywaniem orzecznictwa, termin biegu przedawnienia roszczeń banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 10.10.2003 r., II CK 113/02, OSP 2004/11/141 i z dnia 30.01.2007 r., IV CSK 356/06). Czy jednak wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz nadanie mu klauzuli wykonalności powoduje, że roszczenie nim objęte będzie się przedawniało z upływem 10 lat?  Nie! W art. 125 KC przewidziano wprawdzie wydłużenie terminu przedawnienia do 10 lat, niezależnie od długości terminu określonego w przepisie szczególnym dla danego rodzaju roszczeń – w odniesieniu do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organów wskazanych w tym przepisie, lub ugodą przed nimi zawartą. Jednak rozszerzenie skutku z art. 125 KC na tytuły egzekucyjne – wymienione w art. 96-98 Prawa bankowego – nie znajduje uzasadnienia. Inne racje przemawiają bowiem za uznaniem określonego tytułu jako wystarczającego do nadania klauzuli wykonalności, inne zaś za wprowadzeniem dłuższego terminu przedawnienia. Ten ostatni efekt ustawodawca wyraźnie wiąże wyłącznie z kontrolą zasadności roszczenia przez organ niezależny od stron. W rozpoznawanej sprawie znajduje zatem zastosowanie trzyletni termin przedawnienia, albowiem przysługujące powodowi roszczenie pozostawało w związku z „prowadzeniem działalności gospodarczej” (art. 118 KC). Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydział Cywilny z dnia 7 lutego 2014 r. (I ACa...

Czytaj dalej

Wpis do Krajowego Rejestru Długów – jak się bronić przed niesłusznym wpisem

Wpis do Krajowego Rejestru Długów – jak się bronić przed niesłusznym wpisem

Dodane przez na Sie 8, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Coraz większą popularnością cieszą się ostatnio rejestry niewypłacalnych dłużników. W Polsce, działają trzy Biura Informacji Gospodarczej: BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich; Rejestr Dłużników ERIF – Kruk S.A.; Krajowy Rejestr Długów – Małgorzata Kaczmarski; Procedura wpisu dłużnika do każdego z tych rejestrów wygląda odmiennie. Najbardziej znanym wydaje się jednak być Krajowy Rejestr Długów i to na nim skupimy się w przedmiotowym opracowaniu.  Sama procedura wpisu przez, którą musi przejść Wierzyciel jest mało skomplikowana, zaś negatywne konsekwencje wpisu dla dłużników są duże. Co więcej do KRD można wpisać także wierzytelności przedawnione, wystarczy, że istnieją. Ponadto istotne jest także to, że wierzytelność nie musi zostać stwierdzona orzeczeniem sądu. Co jednak w sytuacji, w której wpis do KRD jest dokonany niesłusznie? Jak się przed tym bronić? Jak wygląda sama procedura wpisu? Poniżej postaram się w sposób jasny, czytelny i zrozumiały przedstawić przesłanki wpisu do KRD oraz sposoby obrony przed niesłusznym wpisem. Dotkliwe skutki wpisu dłużnika do KRD Najbardziej dotkliwym niewątpliwie jest fakt, że rejestr ten jest rejestrem jawnym, a zatem, każdy ma do niego dostęp. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnikiem jest konsument, albowiem, aby sprawdzić konsumenta wymagane jest uzyskanie jego pisemnej zgody, w przypadku przedsiębiorców nie ma takiego wymogu. Może to spowodować zmniejszenie liczby kontrahentów. Kolejnym dotkliwym skutkiem jest to, że brak wpisu w KRD jest jedną z przesłanek udzielenia przez banki kredytów. W sytuacji zatem, kiedy widniejemy w KRD musimy liczyć się z tym, że banki odmówią nam udzielania kredytu czy pożyczki. Dokonanie wpisu do KRD, z uwagi na nieskomplikowaną procedurę oraz często pozytywny odzew ze strony Dłużnika jest zatem bardzo atrakcyjne dla Wierzyciela. Co to takiego KRS i kto może wpisać do niego dłużnika Na samym początku należy po krótce wyjaśnić czym tak właściwie jest Krajowy Rejestr Dłużników (KRD) i na jakiej podstawie działa. Krajowy Rejestr Dłużników działa w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nadrzędnym celem KRD jest ochrona przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami. Cel ten jest realizowany przez przekazywanie przez wierzyciela informacji na temat istniejącego zobowiązania pieniężnego dłużnika do KRD oraz ich dalsze ujawnianie osobom trzecim. KRD jest zatem niejako pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcami, którzy chcą...

Czytaj dalej