Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Zmiana nazwiska, a prawidłowe doręczenie przesyłki sądowej

Zmiana nazwiska, a prawidłowe doręczenie przesyłki sądowej

Dodane przez na Wrz 14, 2018 w Pozostałe | 0 komentarzy

Podanie w pozwie aktualnego adresu by doręczenie przesyłki sądowej jest oczywiste i powszechnie znane. Nikt z tym nie zamierza polemizować, ale co w przypadku gdy adres jest prawidłowy – czyt. aktualny – a nazwisko już nie? Na ten temat powziął Uchwałę Sąd Najwyższy o sygn. akt III CZP 105/16 z dnia 16. lutego 2017 roku.   Stan faktyczny   W rzeczonym stanie faktycznym, referendarz sądowy Sądu Rejonowego  wydał nakaz zapłaty w dniu 15. września 2015 roku. Przesyłka zawierająca odpis nakazu została nadana na nazwisko panieńskie Pozwanej – przez co była dwukrotnie awizowana pod wskazanym wcześniej adresem. Czerpiąc informacje z bazy danych PESEL-SAD ustalono, że Pozwana od dnia 8. lipca 2005 roku posługuje się innym nazwiskiem w związku z zamążpójściem. Pomijając ten istotny fakt, referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 11. grudnia 2015 roku uznał przesyłkę za doręczoną i tym samym nakaz zapłaty uzyskał status prawomocności. Następnie postanowieniem z dnia 2. lutego 2016 roku nadał nakazowi klauzulę wykonalności.   Skarga Pozwanej i wątpliwości   Pozwana postanowiła złożyć skargę na wyżej wskazane postanowienie, skarżąc w jej treści naruszenie art. 777 § 1 k.p.c. w związku z przyjęciem nakazu zapłaty jako prawomocnego pomimo braku prawidłowego doręczenia przesyłki sądowej Pozwanej. Sąd Rejonowy przy rozpoznawaniu podzielił wątpliwości Pozwanej w rzeczonym zagadnieniu prawnym. W związku z wieloma wątpliwościami w tejże sprawie przed Sądem Najwyższym zgłosił udział Rzecznik Praw Obywatelskich, którego stanowisko było jasne – warunkiem uznania skutecznego doręczenia zastępczego w związku z art. 139 § 1 k.p.c. jest wysłanie przesyłki sądowej na aktualne nazwisko adresata.   Opinia Sądu Najwyższego   Sąd Najwyższy badając taki stan faktyczny, stwierdził że adresat pisma powinien być w sposób niebudzący wątpliwości zawiadomiony o nadejściu pisma sądowego oraz o miejscu i sposobie jego odbioru. Co oznacza, że koniecznym jest zachowanie wszystkich wymogów formalnych dotyczących zawiadomienia adresata. Sąd Najwyższy powołał się na liczną judykaturę (np.  II CKN 751/98, nie publ., z dnia 15 maja 2008 r., I CZ 35/08, nie publ., i z dnia 3 lipca 2008 r., IV CZ 51/08, nie publ.), która wyraźnie stwierdza że uchybienie wskazanym wymaganiom formalnym powoduje nieskuteczność doręczenia. W owej uchwale Sąd Najwyższy podkreśla, że w dotychczasowym orzecznictwie Sąd Najwyższy kładł nacisk na prawidłowość adresu – nawet dochodziło do tego typu...

Czytaj dalej

Weksel a kredyt konsumencki

Weksel a kredyt konsumencki

Dodane przez na Wrz 5, 2018 w Pozostałe | 0 komentarzy

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do spłaty określonej sumy, wskazanej w tym wekslu, wierzycielowi. Z pojęciem weksla spotkać można się często przy okazji umów kredytowych, ponieważ może on stanowić formę zabezpieczenia albo nawet spłaty kredytu. Chociaż o wekslach każdy z pewnością słyszał, to niekoniecznie miał z nimi do czynienia. Sprawa weksli nie jest wcale tak prosta, jak mogłoby się wydawać z definicji, ponieważ rządzą się one swoimi prawami. W jaki sposób zatem posługiwać się prawidłowo wekslami w kredycie konsumenckim?   Czym jest kredyt konsumencki?   Zanim przejdziemy do kwestii stosowania weksla w kredycie konsumenckim, trzeba wyjaśnić, co właściwie prawo rozumie przez to pojęcie. Kredytem konsumenckim będzie udzielony przez kredytodawcę, w ramach prowadzonej przez niego działalności, kredyt o wartości nieprzekraczającej 255,550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska. Należy przy tym zauważyć, że przepisom dotyczącym kredytów konsumenckich podlegać będą nie tylko umowy pożyczki czy umowy kredytu bankowego, ale również umowy sprzedaży ratalnej czy umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego. Za kredyt konsumencki nie będzie uważana umowa, na mocy której konsument nie jest zobowiązany spłacać oprocentowanie czy inne koszty związane z udzieleniem lub spłatą kredytu, a zatem przepisy te nie będą dotyczyć np. popularnej ostatnio sprzedaży ratalnej z oprocentowaniem 0%.   Jak wystawić weksel?   Wekslom oraz zasadom ich wystawiania poświęcona jest cała osobna ustawa – Prawo wekslowe. Weksel należy sporządzić w formie pisemnej. Dla swojej ważności wymaga również oznaczenia nazwą „weksel” oraz zawarcia w nim terminu i miejsca płatności, danych osoby zobowiązanej do uiszczenia płatności oraz osoby, na polecenie której płatność ma zostać dokonana, oraz oczywiście kwoty wraz z bezwarunkowym poleceniem jej zapłaty. Weksel musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wystawcy, a także powinien zawierać informację o miejscu i dacie jego wystawienia. Jak zatem widać, osobą zobowiązaną do spłaty weksla wcale nie musi być jego wystawca. Weksel może zobowiązywać inną osobę do spełnienia świadczenia pieniężnego. Ponadto weksel nie musi wskazywać danych osoby, na rzecz której zostaje wystawiony – tym samym staje się wekslem na okaziciela, a zatem ten, kto jest w jego posiadaniu, będzie uprawniony do otrzymania określonej kwoty od zobowiązanego. Szczególnym przypadkiem weksla jest weksel in blanco – nie...

Czytaj dalej

Pismo od Intrum Justitia – czy jest się czego obawiać?

Pismo od Intrum Justitia – czy jest się czego obawiać?

Dodane przez na Sty 5, 2018 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pisma od komornika, Pozostałe | 0 komentarzy

Właśnie otrzymałeś pismo od Intrum Justitia ? Zastanawiasz się co to za firma oraz w jaki sposób uzyskała status Twojego Wierzyciela? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z naszymi Klientami oraz które budzą największe wątpliwości. W następnych artykułach analogicznie odniesiemy się do pism od innych firm m.in. Hoist Polska, GPM Vindexus czy Corpus Iuris. INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY (fundusz), a firma windykacyjna Na początek odróżnijmy pojęcie funduszu sekurytyzacjnego od firmy windykacyjnej. Fundusze sekurytyzacyjne to tzw. spółki specjalnego przeznaczenia, których głównym celem jest nabywanie pakietu długów od banków, firm telekomunikacyjnych, podmiotów z branży ubezpieczeniowej, energetycznej, usług komunalnych, parabankowej, czy dostawców usług TV. Fundusze sekurytyzacyjne mogą mieć formę standaryzowanych oraz niestandaryzowanych, z których te drugie zdecydowanie dominują na polskim rynku. Skupować długi mogą wyłącznie niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, w skrócie NSFIZ, zwane potocznie funduszami. Firmy windykacyjne natomiast reprezentują fundusze i działają w ich imieniu i na ich rzecz.  Niektóre z nich są stałymi firmami windykacyjnymi określonych funduszy i są z nimi powiązane kapitałowo np. Prokura NSFIZ i Kruk S.A, niektóre mają z kolei bardzo podobne nazwy funduszu i firmy windykacyjnej np. BEST NSFIZ i BEST S.A. itd. Są także takie  fundusze sekurytyzacyjne, które korzystają z zewnętrznych firm windykacyjnych np. Kredyt Inkaso NSFIZ czy OMEGA Wierzytelności NSFIZ oddają do obsługi swoje wierzytelności do GetBack S.A. Rozróżnienie funduszu od firmy windykacyjnej, która obsługuje dany fundusz jest bardzo ważne, ponieważ nasi Klienci często mylą podmiot, który znajduje się po drugiej stronie sporu i otrzymując pismo np. od GetBack S.A sądzą, iż jest to wierzyciel, gdy w rzeczywistości to tylko firma windykacyjna. Najczęściej spotykane fundusze sekurytyzacyjne (nazwy skrócone) W naszej praktyce Klienci najczęściej mają styczność z takimi funduszami jak np. Ultimo NSFIZ, BEST NSFIZ, Hoist NSFIZ, Open Finance NSFIZ, Kredyt Inkaso NSFIZ, Trigon NSFIZ, Omega NSFIZ, Prokura NSFIZ, Lindorff NSFIZ, Universe NSFIZ, Agio NSFIZ, Altus NSFIZ, DTP NSFIZ, Eques NSFIZ, Secus NSFIZ, Takto NSFIZ, Horyzont NSFIZ, Fast Finance NSFIZ, Raport NSFIZ, Corpus Iuris NSFIZ, P.R.E.S.C.O. NSFIZ, Future NSFIZ, GPM Vindexus NSFIZ, Debito NSFIZ, Debtor NSFIZ, easyDEBT NSFIZ. Najczęściej spotykane firmy windykacyjne (nazwy skrócone) Z kolei najczęściej spotykane przez naszych...

Czytaj dalej

Pismo od Corpus Iuris – czy jest się czego obawiać?

Pismo od Corpus Iuris – czy jest się czego obawiać?

Dodane przez na Sty 5, 2018 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozostałe | 0 komentarzy

Właśnie otrzymałeś pismo od Corpus Iuris? Zastanawiasz się co to za firma oraz w jaki sposób uzyskała status Twojego Wierzyciela? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z naszymi Klientami oraz które budzą największe wątpliwości. W następnych artykułach analogicznie odniesiemy się do pism od innych firm m.in Hoist Polska, Intrum Justitia czy GPM Vindexus. Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (fundusz), a firma windykacyjna Na początek odróżnijmy pojęcie funduszu sekurytyzacjnego od firmy windykacyjnej. Fundusze sekurytyzacyjne to tzw. spółki specjalnego przeznaczenia, których głównym celem jest nabywanie pakietu długów od banków, firm telekomunikacyjnych, podmiotów z branży ubezpieczeniowej, energetycznej, usług komunalnych, parabankowej, czy dostawców usług TV. Fundusze sekurytyzacyjne mogą mieć formę standaryzowanych oraz niestandaryzowanych, z których te drugie zdecydowanie dominują na polskim rynku. Skupować długi mogą wyłącznie niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, w skrócie NSFIZ, zwane potocznie funduszami. Firmy windykacyjne natomiast reprezentują fundusze i działają w ich imieniu i na ich rzecz.  Niektóre z nich są stałymi firmami windykacyjnymi określonych funduszy i są z nimi powiązane kapitałowo np. Prokura NSFIZ i Kruk S.A, niektóre mają z kolei bardzo podobne nazwy funduszu i firmy windykacyjnej np. BEST NSFIZ i BEST S.A. itd. Są także takie  fundusze sekurytyzacyjne, które korzystają z zewnętrznych firm windykacyjnych np. Kredyt Inkaso NSFIZ czy OMEGA Wierzytelności NSFIZ oddają do obsługi swoje wierzytelności do GetBack S.A. Rozróżnienie funduszu od firmy windykacyjnej, która obsługuje dany fundusz jest bardzo ważne, ponieważ nasi Klienci często mylą podmiot, który znajduje się po drugiej stronie sporu i otrzymując pismo np. od GetBack S.A sądzą, iż jest to wierzyciel, gdy w rzeczywistości to tylko firma windykacyjna. Najczęściej spotykane fundusze sekurytyzacyjne (nazwy skrócone) W naszej praktyce Klienci najczęściej mają styczność z takimi funduszami jak np. Ultimo NSFIZ, BEST NSFIZ, Hoist NSFIZ, Open Finance NSFIZ, Kredyt Inkaso NSFIZ, Trigon NSFIZ, Omega NSFIZ, Prokura NSFIZ, Lindorff NSFIZ, Universe NSFIZ, Agio NSFIZ, Altus NSFIZ, DTP NSFIZ, Eques NSFIZ, Secus NSFIZ, Takto NSFIZ, Horyzont NSFIZ, Fast Finance NSFIZ, Raport NSFIZ, Corpus Iuris NSFIZ, P.R.E.S.C.O. NSFIZ, Future NSFIZ, GPM Vindexus NSFIZ, Debito NSFIZ, Debtor NSFIZ, easyDEBT NSFIZ. Najczęściej spotykane firmy windykacyjne (nazwy skrócone) Z kolei najczęściej spotykane przez naszych Klientów firmy windykacyjne jak np....

Czytaj dalej

Plan gruntownej zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Plan gruntownej zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Dodane przez na Gru 14, 2017 w Pozostałe | 0 komentarzy

Wprowadzenie posiedzenia przygotowawczego, zwiększenie władzy dyskrecjonalnej sędziego, w tym możliwość uznania pozew za oczywiście bezzasadny czyli plan gruntownej zmiany kodeksu postępowania cywilnego Długo oczekiwana nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw spowoduje diametralną zmianę tego postępowania. Projekt z dnia 27 listopada 2017 roku zakłada reformę praktycznie wszystkich kluczowych jego instytucji. Zmiany w głównej mierze polegać będą na wprowadzeniu fazy postępowania przygotowawczego, zwiększeniu władzy dyskrecjonalnej sędziego, ustanowieniu definicji nadużycia prawa procesowego oraz licznych sankcji w przypadku jego stwierdzenia, odejściu od priorytetowego znaczenia rozprawy a także innych zmian dotyczących organizacji pracy sądów, apelacji, zażaleń oraz postępowań odrębnych. Nowelizacja wprowadza kilka bardzo zaskakujących rozwiązań takich jak obowiązek odpowiedzi na pozew, wskazaniu – już na etapie posiedzenia przygotowawczego – terminu ogłoszenia wyroku oraz możliwości uznania pozwu za oczywiście bezzasadny.¹ W krótkim opracowaniu planowanej nowelizacji skupimy się na kluczowych jej założeniach: Wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego Możliwość nałożenia sankcji na uczestnika nadużywającego swoje uprawnienia procesowe Zmiany w postępowaniu dowodowym – próba zdyscyplinowania stron oraz ich pełnomocników poprzez obowiązek szczegółowego wskazania faktów, które mają wynikać z przeprowadzenia danego dowodu a także wprowadzenie instytucji świadka-eksperta Koncentracja postępowania międzyinstancyjnego w sądzie II instancji Nieznana dotychczas faza postępowania przygotowawczego Obszerne uzasadnienie planowanej zmiany zaczyna się od wyjaśnienia konieczności wprowadzenia fazy postępowania przygotowawczego. Projektodawca podkreśla rolę dobrej organizacji w celu uniknięcia niepotrzebnego przedłużania się postępowania. Celem wprowadzenia tej fazy ma być zakończenie postępowania bez konieczności przeprowadzania rozprawy. Jeżeli jednak potrzebne będzie jej przeprowadzenie to powinno się to odbyć na jednym posiedzeniu – ewentualnie na kilku, z zastrzeżeniem, że następują one po sobie w kolejnych dniach, bez wielomiesięcznych odstępów. W założeniu reformy sędzia ma zaznajomić się ze stanowiskiem obu stron jeszcze przed posiedzeniem przygotowawczym, czemu ma służyć wprowadzenie obowiązku odpowiedzi na pozew, w konsekwencji czego art. 207 k.p.c. ma został uchylony. Charakter postępowania nieprocesowego uzasadnia jednak wprowadzenie rozwiązania, według którego odpowiedź na pozew będzie obligatoryjna, tylko wtedy gdy tak zarządzi przewodniczący składu orzekającego (proj. art. 5112  § 1 k.p.c.). Skutkiem niewykonania obowiązku ciążącego na pozwanym będzie co do zasady wydanie wyroku zaocznego przez sąd. Główną instytucją fazy postępowania przygotowawczego będzie obligatoryjne przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego. Nie będzie ono jednak wyznaczane w przypadku spraw, którym nadany będzie inny bieg postępowania...

Czytaj dalej

Przedawnienie długu u komornika

Przedawnienie długu u komornika

Dodane przez na Wrz 11, 2017 w Pisma od komornika, Pozostałe | 0 komentarzy

Bardzo dużo osób, a zwłaszcza dłużników zastanawia się, czy komornik może egzekwować długi, które się przedawnią. Co ciekawe – tak, może. Na wniosek wierzyciela może dochodzić zobowiązań, które przedawniły bardzo dawno i to w interesie dłużnika jest sprawdzić, czy dług nie jest przedawniony. Jeśli jest, trzeba w odpowiednim czasie taką sytuację zgłosić, by uniknąć spłaty zadłużenia. Komornik nie ma obowiązku, by sprawdzić zasadność wniosku, który wpłynie do kancelarii. Komornik musi po prostu wszcząć egzekucję bez względu na to, czy dług jest przedawniony, czy nie. Nie musi on także sprawdzać z jakiego tytułu pochodzi owe zobowiązanie. Komornika interesuje, czy wniosek egzekucyjny jest poprawny od strony formalnej. Przedawnienie długu u komornika jako forma obrony? Ustawodawca przewiduje rzecz jasna możliwość obrony przed przedawnionymi zobowiązaniami. Dłużnik musi skorzystać wówczas z powództwa przeciwegzekucyjnego, które należy wytoczyć przed sądem. Sąd z urzędu nie bada, czy dług jest przedawniony, dlatego tak bardzo ważnym jest, by to dłużnik wyszedł z własną inicjatywą z korzyścią dla własnych interesów. Warto także wspomnieć, że przedawnienie nie sprawia, że dług znika. Termin ten oznacza, że wierzyciel traci jakąkolwiek moc prawną, by zmusić dłużnika do spłaty zobowiązań. Czyli fizycznie zadłużenie cały czas istnieje, ale nie ma obowiązku jego spłaty. Szykują się zmiany Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w kontekście przedawnienia zobowiązań, jak i w kwestii samej windykacji. Do tej pory długi przedawniały się po 10 latach, teraz ma to następować po latach 6. Resort sprawiedliwości planuje także skrócić czas umożliwiający dochodzenie roszczeń z 10 lat na tylko 3 lata. Najważniejszą zmianą będzie jednak fakt, że to teraz sąd będzie w obowiązku, by zweryfikować, czy dług się nie przedawnił. Rola ta spadnie z dłużnika, który często przez fakt nieznajomości prawa spłacał przedawnione zobowiązania. Jeżeli okaże się, że dług jest stary i z tytułu prawa nie podlega już egzekucji, wówczas wniosek taki zostanie odrzucony, a dłużnik nie będzie obarczony spłatą tego zadłużenia. Jak widać pakiet tych zmian bardzo ułatwi życie dłużnikom, którzy nie będą musieli spłacać przedawnionych długów, a i do samego przedawnienia dojdzie o wiele szybciej. Na drugim biegunie są rzecz jasna wierzyciele, którym te zmiany raczej utrudnią...

Czytaj dalej