Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia w razie późniejszego umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela

Dodane przez na Sie 16, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Zasadą jest, że wniosek o wszczęcie egzekucji (art. 796 KPC) przerywa bieg przedawnienia, a skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia nie niweczy nawet późniejsze umorzenie postępowania egzekucyjnego, chyba że nastąpiło ono na wniosek wierzyciela.  Umorzenie na wniosek = brak przerwy przedawnienia Wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia, jeżeli komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, który w toku tej egzekucji dokonał przelewu egzekwowanej wierzytelności – taka jest teza wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 listopada 2014 r. (II CSK 196/14). Teza ta została także potwierdzona w doktrynie oraz uchwałą Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 lutego 2015 r. III CZP 103/14. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w pierwszym z orzeczeń: Niestosowanie art. 192 pkt 3 KPC w postępowaniu egzekucyjnym (por. uchwała SN z dnia 5 marca 2009 r. III CZP 4/09, OSNC z 2010 r. Nr 1, poz. 2) oznacza zatem, że jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego dojdzie do zawarcia umowy przelewu egzekwowanej wierzytelności to postępowanie egzekucyjne nie zmierza już do zaspokojenia wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł wykonawczy, na co trafnie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy. Niemożność kontynuacji przez cesjonariusza toczącego się postępowania egzekucyjnego przedstawia się jako niewątpliwa, w tym postępowaniu wykluczone są bowiem przekształcenia podmiotowe, a następstwo prawne zaistniałe po wszczęciu egzekucji wymaga, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w trybie art. 788 KPC. W związku z tym przyjmuje się, że nabywca wierzytelności, który przez umowę przelewu uzyskuje przecież jedynie prawo do wierzytelności objętej dotychczasowym tytułem wykonawczym, a nie uprawnienie do kontynuowania wszczętego wcześniej przez inny podmiot postępowania, powinien po uzyskaniu na swoją rzecz klauzuli wykonalności, wszcząć nowe postępowanie egzekucyjne. Dodać w tym miejscu można, że nabywca wierzytelności nie będący bankiem powinien uzyskać sądowy tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności, nadanie bowiem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności nie będącemu bankiem nie jest dopuszczalne (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 9/04, OSNC z 2005 r. Nr 6, poz. 98). Tak więc, z racji następstwa prawnego o którym mowa, prawo stwierdzone w tytule egzekucyjnym na rzecz dotychczasowego wierzyciela wygasa wskutek przejścia na inny podmiot, a tym samym wygasa uprawnienie do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez pierwotny...

Czytaj dalej

BTE i przerwa biegu przedawnienia roszczenia z umowy bankowej

Dodane przez na Sie 16, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Samo wystawienie przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Co więc może ten bieg przerwać? Poniżej znajdziesz najczęstsze przykłady. Nadanie klauzuli wykonalności Bezsprzecznie bieg terminu przedawnienia tego roszczenia został po raz pierwszy przerwany złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w (art. 123 § 1 KC), po czym rozpoczął bieg na nowo od daty uprawomocnienia się tego tytułu (art. 124 § 2 KC – zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 01 2004 r., III CZP 101/03 i wyrok z dnia 12 01 2012 r., II CSK 203/11). Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Po raz drugi bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, po czym rozpoczął swój bieg na nowo od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Tutaj jednak ważna uwaga – umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek pierwotnego wierzyciela powoduje, że takie wszczęcie postępowania nie przerywa przedawnienia dla nowego wierzyciela – szerzej o tym można przeczytać tutaj: cofnięcie wniosku przez wierzyciela, a przerwa przedawnienia. Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydział Cywilny z dnia 7 lutego 2014 r. (I ACa...

Czytaj dalej

Bankowy tytuł egzekucyjny przedawnia się z upływem 3, a nie 10 lat

Dodane przez na Sie 16, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Windykacja | 0 komentarzy

Zgodnie z utrwalonym zapatrywaniem orzecznictwa, termin biegu przedawnienia roszczeń banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 10.10.2003 r., II CK 113/02, OSP 2004/11/141 i z dnia 30.01.2007 r., IV CSK 356/06). Czy jednak wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz nadanie mu klauzuli wykonalności powoduje, że roszczenie nim objęte będzie się przedawniało z upływem 10 lat?  Nie! W art. 125 KC przewidziano wprawdzie wydłużenie terminu przedawnienia do 10 lat, niezależnie od długości terminu określonego w przepisie szczególnym dla danego rodzaju roszczeń – w odniesieniu do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organów wskazanych w tym przepisie, lub ugodą przed nimi zawartą. Jednak rozszerzenie skutku z art. 125 KC na tytuły egzekucyjne – wymienione w art. 96-98 Prawa bankowego – nie znajduje uzasadnienia. Inne racje przemawiają bowiem za uznaniem określonego tytułu jako wystarczającego do nadania klauzuli wykonalności, inne zaś za wprowadzeniem dłuższego terminu przedawnienia. Ten ostatni efekt ustawodawca wyraźnie wiąże wyłącznie z kontrolą zasadności roszczenia przez organ niezależny od stron. W rozpoznawanej sprawie znajduje zatem zastosowanie trzyletni termin przedawnienia, albowiem przysługujące powodowi roszczenie pozostawało w związku z „prowadzeniem działalności gospodarczej” (art. 118 KC). Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydział Cywilny z dnia 7 lutego 2014 r. (I ACa...

Czytaj dalej

Wpis do Krajowego Rejestru Długów – jak się bronić przed niesłusznym wpisem

Wpis do Krajowego Rejestru Długów – jak się bronić przed niesłusznym wpisem

Dodane przez na Sie 8, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Coraz większą popularnością cieszą się ostatnio rejestry niewypłacalnych dłużników. W Polsce, działają trzy Biura Informacji Gospodarczej: BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich; Rejestr Dłużników ERIF – Kruk S.A.; Krajowy Rejestr Długów – Małgorzata Kaczmarski; Procedura wpisu dłużnika do każdego z tych rejestrów wygląda odmiennie. Najbardziej znanym wydaje się jednak być Krajowy Rejestr Długów i to na nim skupimy się w przedmiotowym opracowaniu.  Sama procedura wpisu przez, którą musi przejść Wierzyciel jest mało skomplikowana, zaś negatywne konsekwencje wpisu dla dłużników są duże. Co więcej do KRD można wpisać także wierzytelności przedawnione, wystarczy, że istnieją. Ponadto istotne jest także to, że wierzytelność nie musi zostać stwierdzona orzeczeniem sądu. Co jednak w sytuacji, w której wpis do KRD jest dokonany niesłusznie? Jak się przed tym bronić? Jak wygląda sama procedura wpisu? Poniżej postaram się w sposób jasny, czytelny i zrozumiały przedstawić przesłanki wpisu do KRD oraz sposoby obrony przed niesłusznym wpisem. Dotkliwe skutki wpisu dłużnika do KRD Najbardziej dotkliwym niewątpliwie jest fakt, że rejestr ten jest rejestrem jawnym, a zatem, każdy ma do niego dostęp. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnikiem jest konsument, albowiem, aby sprawdzić konsumenta wymagane jest uzyskanie jego pisemnej zgody, w przypadku przedsiębiorców nie ma takiego wymogu. Może to spowodować zmniejszenie liczby kontrahentów. Kolejnym dotkliwym skutkiem jest to, że brak wpisu w KRD jest jedną z przesłanek udzielenia przez banki kredytów. W sytuacji zatem, kiedy widniejemy w KRD musimy liczyć się z tym, że banki odmówią nam udzielania kredytu czy pożyczki. Dokonanie wpisu do KRD, z uwagi na nieskomplikowaną procedurę oraz często pozytywny odzew ze strony Dłużnika jest zatem bardzo atrakcyjne dla Wierzyciela. Co to takiego KRS i kto może wpisać do niego dłużnika Na samym początku należy po krótce wyjaśnić czym tak właściwie jest Krajowy Rejestr Dłużników (KRD) i na jakiej podstawie działa. Krajowy Rejestr Dłużników działa w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nadrzędnym celem KRD jest ochrona przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami. Cel ten jest realizowany przez przekazywanie przez wierzyciela informacji na temat istniejącego zobowiązania pieniężnego dłużnika do KRD oraz ich dalsze ujawnianie osobom trzecim. KRD jest zatem niejako pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcami, którzy chcą...

Czytaj dalej

Otrzymałeś pismo od Komornika z wniosku funduszu sekurytyzacyjnego? Podpowiadamy jak się bronić

Otrzymałeś pismo od Komornika z wniosku funduszu sekurytyzacyjnego? Podpowiadamy jak się bronić

Dodane przez na Lip 13, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Windykacja | 5 komentarze

Bardzo często kontaktują się z nami osoby, które otrzymały pismo od komornika dotyczące wszczęcia postępowania egzekucyjnego z wniosku wierzyciela, którym jest podmiot mający w nazwie „NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY„. Z naszego doświadczenia wynika, że zazwyczaj jest to pierwsza informacja w sprawie tego długu, a osoba ta nigdy nie otrzymała wcześniej pisma z Sądu w tej sprawie, ani pisma od tego funduszu. Czasami zdarza się, że o całej sprawie osoba dowiaduje się od swojego pracodawcy lub np. ZUSu, który informuje nas o zajęciu komorniczym. Co w takiej sytuacji należy zrobić, czy taki fundusz może nas windykować? O tym poniżej. Na końcu znajdziesz także listę wybranych funduszy sekurytyzacyjnych, które zostały zarejestrowane w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga dokładnej analizy. Najlepiej skorzystać tutaj z pomocy doświadczonego prawnika, który przeanalizuje sprawę i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nakaz zapłaty bez sprawy sądowej – czy przepisy prawa na to pozwalają i jak się bronić w takiej sytuacji Odpowiadając na sytuację wskazaną na wstępie należy wskazać, że jest to prawnie możliwe. W wielu przypadkach fundusze sekurytyzacyjne skupują wierzytelności dotyczące starych lub bardzo starych długów – np. umów pożyczek, kredytów, usług telekomunikacyjnych itp. Mogą to być sprawy z początku lat dwutysięcznych, a nawet wcześniejsze. Skoro o całej sprawie dowiadujesz się od Komornika, to najprawdopodobniej w między czasie zmieniłeś już swój adres zamieszkania i cała korespondencja w sprawie była doręczana na adres podany kilka lub kilkanaście lat temu.  W ten sposób z uwagi na przewidzianą w kodeksie postępowania cywilnego tzw. fikcję doręczenia, Sąd uznał doręczenie za skuteczne – następnie orzeczenie (np. nakaz zapłaty, wyrok zaoczny) się uprawomocniło i po nadaniu klauzuli wykonalności trafiło do Komornika. Ten korzystając ze swoich możliwości ustalił już Twój aktualny adres. Jeżeli tak faktycznie sprawa wygląda, to w tym momencie masz możliwość jeszcze obrony swoich praw. W zależności od konkretnej sytuacji możliwe jest podjęcie różnych kroków prawnych – w przypadku braku skutecznego doręczenia należy zmierzać do ponownego doręczenia przez Sąd odpisu pozwu i orzeczenia tak abyśmy mogli „wznowić” sprawę i podjąć się obrony swoich praw oraz podnieść odpowiednie zarzuty – np. zarzut przedawnienia w razie, gdy sprawa dotyczy przedawnionego już długu. Warto...

Czytaj dalej

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym = trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym = trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Dodane przez na Lip 8, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Zgodnie z prawem bankowym (art. 54 ust.1 ) środki pieniężne znajdujące się na konkretnych rodzajach rachunków bankowych, to jest na: rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota ponad 12 tysięcy złotych wolna od zajęcia Przykładowo przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,39 zł. Tym samym kwota wolna od zajęcia – dla tytułów wykonawczych wystawionych w pierwszym kwartale 2016 r. – będzie wynosiła w tym wypadku 3 x 4280,39 zł = 12.841,17 zł. Pamiętaj jednak, że z momentem wypłaty tych pieniędzy w gotówce przestaje obowiązywać kwota wolna od zajęcia i komornik może zająć wypłacone pieniądze, mimo że ich ilość jest mniejsza niż wskazana wyżej kwota. Co jeżeli rachunek należy do kilku osób Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej powyżej, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku. W tym wypadku kwotę wolną liczymy jednokrotnie mimo, że posiadaczy rachunku może być więcej. Co jeżeli komornik pobrał kwotę poniżej kwoty wolnej od zajęcia Zgodnie z art. 767 możliwe jest złożenie w takim wypadku skargi na czynności komornika. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało...

Czytaj dalej