Dodane przez na Gru 19, 2013 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Jednym z elementów systemu kontroli chroniącym konsumentów przed klauzulami abuzywnymi jest kontrola abstrakcyjna. Procedura jej dokonywania regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako Kpc). Zaznaczyć należy, że w odróżnieniu od kontroli incydentalnej jej przedmiotem mogą być wyłącznie postanowienia zawarte we wzorcach umów, co bezpośrednio wynika z art. 47936 Kpc. Nadto podkreślić należy, że kontroli abstrakcyjnej podlegają jedynie wzorce wykorzystywane przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim. Legitymacja do wszczęcia kontroli abstrakcyjnej Kontrola abstrakcyjna postanowień wzorców umowy dokonywana jest w postępowaniu procesowym. Podstawą do jej zainicjowania jest powództwo wniesione przez uprawniony podmiot. Zaznaczyć jednakowoż należy, iż krąg podmiotów legitymowanych do złożenia w sądzie takiego pozwu został przez ustawodawcę określony niezwykle szeroko. Powództwo to może wytoczyć każdy konsument, który według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą niedozwolone postanowienia. Przy czym dla wytoczenia powództwa nie ma obowiązku wykazywania faktu zawarcia umowy z danym przedsiębiorcom przy wykorzystaniu wzorca zawierającego kwestionowane postanowienie. Powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim żądaniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę. Termin do wniesienia pozwów o klauzule niedozwolone Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło 6 miesięcy. Konsekwencją wniesienia powództwa przeciwko przedsiębiorcy po upływie wskazanych 6 miesięcy od daty zaniechania przez niego stosowania danego wzorca, skutkuje oddaleniem powództwa i tym samym przegraniem procesu. Co istotne, zaniechanie stosowania zaskarżonego postanowienia już po wytoczeniu powództwa, nie ma wpływu na bieg postępowania. Właściwość Sądu w przypadku pozwu Sądem wyłącznie właściwym do dokonywania kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej SOKiK). Opłaty za wniesienie pozwu Strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, a co za tym idzie nie ponosi opłaty...

Czytaj dalej