Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne) – czym są i jakie niosą zagrożenie

Klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne) – czym są i jakie niosą zagrożenie

Dodane przez na Lut 7, 2014 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Klauzule niedozwolone (inaczej klauzule abuzywne) –  są to zapisy, postanowienia wzorca umowy, ukształtowanego przez przedsiębiorcę i skierowanego do podmiotu nieprofesjonalnego tj. konsumenta w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego (stosunki B2C). Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych Przepisy wskazanej ustawy, w szczególności art. 385[1]-385[3] wprowadzają zakaz umieszczania w treści umowy niedozwolonych postanowień, który sankcjonowany jest brakiem mocy wiążącej tych klauzul. Definicja klauzuli niedozwolonej Definicja klauzul niedozwolonych opiera się przede wszystkim na dwóch aspektach: sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz rażącym naruszeniu interesów konsumenta. Ustawodawca posługując się w kodeksie cywilnym pojęciami odpowiednio „dobrych obyczajów” oraz „rażące naruszenie interesów” świadomie pozostawia luz decyzyjny, który będzie poddany interpretacji w momencie opiniowania danego zapisu. Należy wskazać, iż klauzula dobrych obyczajów nakazuje dokonać oceny w świetle norm pozaprawnych, przy czym chodzi przede wszystkim o normy moralne i obyczajowe, powszechnie akceptowane albo znajdujące szczególne uznanie w określonej sferze działalności. Natomiast rażące naruszenie interesów konsumenta, wbrew pozorom wiąże się nie tylko z kwestiami dotyczącymi sfery ekonomicznej. Należy również uwzględnić aspekty zasługujące na ochronę dobra konsumenta, jak jego czas, prywatność, poczucie godności osobistej czy satysfakcja z zawarcia umowy. Warto pamiętać, iż ocena dopuszczalności owych postanowień, nie odnosi się do zapisów regulujących główne świadczenia stron, w tym np. ceny lub wynagrodzenia, jeżeli zostały przedstawione w sposób niebudzący wątpliwości. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną Reasumując, o postanowieniu niedozwolonym (klauzuli abuzywnej) mówimy w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco narusza interes konsumenta, nie jest postanowieniem uzgodnionym indywidualnie, nie jest postanowieniem określającym główne świadczenia stron w sposób niebudzący wątpliwości. Istotnym jest, ażeby mówić o abuzywności danego postanowienia, spełnienie wszystkich (łącznie) powyższych przesłanek. Skutkiem zastosowania klauzuli niedozwolonej jest brak mocy wiążącej tego postanowienia, jednakże przy zachowaniu skuteczności innych zapisów umowy, o ile są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Zagrożenia związane z posiadaniem klauzul niedozwolonych uznanie braku mocy wiążącej danych postanowień, będących klauzulami abuzywnymi, poddanie postanowień kontroli sądowej w ramach kontroli abstrakcyjnej (ocena postanowień umownych dokonywana przez Sąd w oderwaniu od łączącego strony stosunku prawnego oraz umowy) lub kontroli indywidualnej (ocena postanowień umownych dokonywana przez Sąd w określonym stosunku prawnym łączącym strony), uznanie postanowień umownych za praktykę naruszającą zbiorowe interesy...

Czytaj dalej

Pozew o zapłatę z funduszu sekurytyzacyjnego

Pozew o zapłatę z funduszu sekurytyzacyjnego

Dodane przez na Sty 10, 2014 w Pozew o zapłatę, Pozostałe | 0 komentarzy

Czy pozew funduszu sekurytyzacyjnego jest dopuszczalny Konsumenci coraz częściej otrzymują pozwy o zapłatę wytaczane przez fundusze sekurytyzacyjne. Powództw takich nie należy ignorować nawet, gdy nigdy nie zawieraliśmy umowy z żadnym funduszem. Najprawdopodobniej Twój dług został kupiony przez taki fundusz od pierwotnego wierzyciela (np. banku lub operatora telekomunikacyjnego), a teraz fundusz domaga się jego zapłaty na drodze sądowej. W sporze z funduszem możesz korzystać z wszelkich sposobów obrony, które mógłbyś wykorzystać w sporze z pierwotnym wierzycielem. O możliwych sposobach obrony piszemy w dalszej części wpisu. Dobrze zapoznaj się z otrzymanym pozwem i dokumentami, a w razie potrzeby pomocy skontaktuj się prawnikiem. Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji: kontakt@pomocpozwanym.pl 793 785 049 Czym jest fundusz sekurytyzacyjny Fundusz sekurytyzacyjny to jeden z rodzajów funduszów inwestycyjnych, który lokuje swoje aktywa m.in. określone wierzytelności bądź prawa do świadczeń z określonych wierzytelności. Zatem kolokwialnie rzecz ujmując fundusz sekurytyzacyjny może kupować wierzytelności przysługujące innym podmiotom poprzez zawieranie z nimi umów cesji wierzytelności. Działalność funduszy inwestycyjnych jest działalnością regulowaną dlatego też rozpoczęcie działalności w ramach funduszu sekurytyzacyjnego wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo wymagane jest wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Wśród funduszy inwestycyjnych wpisanych do rejestru możemy wymienić następujące fundusze sekurytyzacyjne: P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jakie są uprawnienia funduszu sekurytyzacyjnego Na mocy umowy cesji wierzytelności wierzyciel (cedent) zbywa przysługującą mu wierzytelność na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza). W wyniku tej umowy nabywca wierzytelności (cesjonariusz) wstępuje w prawa wierzyciela i przysługują mu względem dłużnika wszelkie prawa jakie przysługiwały wierzycielowi. Zatem cesjonariusz nabywa między innymi uprawnienie do dochodzenia wierzytelności przed sądem oraz do żądania od dłużnika odsetek od należności głównej. Tym samym jeżeli fundusz sekurytyzacyjny skutecznie nabył przysługującą względem dłużnika wierzytelność, powództwo na tej podstawie jest uzasadnione i może stanowić podstawę do wydania przez sąd wyroku zasądzającego od dłużnika należność na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Dlatego też nie należy...

Czytaj dalej

Wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Dodane przez na Gru 19, 2013 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:   Poznań, dnia …………………… 2013 r.   Sąd Okręgowy w Warszawie – – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa         Powód:      …………………………..……………………..  zam.: …………………………..………………                      PESEL/KRS/NIP*: ……………..…………….                      reprezentowany przez*:                      …………………………………….….……….                      adres do doręczeń*: ………………….……………  Pozwany:       ………………………………………….….….                         adres: ……………………………….…………                         PESEL/KRS/NIP*: ….……[nieobowiązkowo]   POZEW o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone   Działając w imieniu własnym / Działając w imieniu ………. na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa (w załączeniu)*, na podstawie art. 47938 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, wnoszę o: 1. uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez pozwanego następującego postanowienia zawartego/ następujących postanowień zawartych* w ……………………. [wzorcu umowy np. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia]: ……………………… ………… ……………………………………………………… …………………………………… …………………………… ……………………… ………… ………………………………….. [należy precyzyjnie wskazać postanowienie, które naszym zdaniem ma niedozwolonych charakter]. 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych*, 3. przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów na okoliczności wskazane w uzasadnieniu pozwu, 4. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność strony powodowej.   UZASADNIENIE ……….…………………………… …………………….…………………………… ……………………………………………… ……………………………….………………………………… ……………….…………… …………………………………….… …………………………………………………….…………………………………… …………….…………… ………………………… Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.   ____________________________ (podpis)   Załączniki: 1. pełnomocnictwo*, 2. odpis z rejestru przedsiębiorców w KRS pozwanego / wydruk z CEIDG pozwanego*, 3. [egzemplarz kwestionowanego wzorca umowy, np. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia], 4. odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej, 5. …………………………… [inne].   * Niepotrzebne...

Czytaj dalej

Pozew za klauzule niedozwolone w pigułce

Pozew za klauzule niedozwolone w pigułce

Dodane przez na Gru 19, 2013 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Jednym z elementów systemu kontroli chroniącym konsumentów przed klauzulami abuzywnymi jest kontrola abstrakcyjna. Procedura jej dokonywania regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako Kpc). Zaznaczyć należy, że w odróżnieniu od kontroli incydentalnej jej przedmiotem mogą być wyłącznie postanowienia zawarte we wzorcach umów, co bezpośrednio wynika z art. 47936 Kpc. Nadto podkreślić należy, że kontroli abstrakcyjnej podlegają jedynie wzorce wykorzystywane przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim. Legitymacja do wszczęcia kontroli abstrakcyjnej Kontrola abstrakcyjna postanowień wzorców umowy dokonywana jest w postępowaniu procesowym. Podstawą do jej zainicjowania jest powództwo wniesione przez uprawniony podmiot. Zaznaczyć jednakowoż należy, iż krąg podmiotów legitymowanych do złożenia w sądzie takiego pozwu został przez ustawodawcę określony niezwykle szeroko. Powództwo to może wytoczyć każdy konsument, który według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą niedozwolone postanowienia. Przy czym dla wytoczenia powództwa nie ma obowiązku wykazywania faktu zawarcia umowy z danym przedsiębiorcom przy wykorzystaniu wzorca zawierającego kwestionowane postanowienie. Powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim żądaniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę. Termin do wniesienia pozwów o klauzule niedozwolone Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło 6 miesięcy. Konsekwencją wniesienia powództwa przeciwko przedsiębiorcy po upływie wskazanych 6 miesięcy od daty zaniechania przez niego stosowania danego wzorca, skutkuje oddaleniem powództwa i tym samym przegraniem procesu. Co istotne, zaniechanie stosowania zaskarżonego postanowienia już po wytoczeniu powództwa, nie ma wpływu na bieg postępowania. Właściwość Sądu w przypadku pozwu Sądem wyłącznie właściwym do dokonywania kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej SOKiK). Opłaty za wniesienie pozwu Strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, a co za tym idzie nie ponosi opłaty...

Czytaj dalej