Wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia w razie późniejszego umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela

Zasadą jest, że wniosek o wszczęcie egzekucji (art. 796 KPC) przerywa bieg przedawnienia, a skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia nie niweczy nawet późniejsze umorzenie postępowania egzekucyjnego, chyba że nastąpiło ono na wniosek wierzyciela.  Umorzenie na...