Dodane przez na Wrz 5, 2018 w Pozostałe | 0 komentarzy

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do spłaty określonej sumy, wskazanej w tym wekslu, wierzycielowi. Z pojęciem weksla spotkać można się często przy okazji umów kredytowych, ponieważ może on stanowić formę zabezpieczenia albo nawet spłaty kredytu. Chociaż o wekslach każdy z pewnością słyszał, to niekoniecznie miał z nimi do czynienia. Sprawa weksli nie jest wcale tak prosta, jak mogłoby się wydawać z definicji, ponieważ rządzą się one swoimi prawami. W jaki sposób zatem posługiwać się prawidłowo wekslami w kredycie konsumenckim?   Czym jest kredyt konsumencki?   Zanim przejdziemy do kwestii stosowania weksla w kredycie konsumenckim, trzeba wyjaśnić, co właściwie prawo rozumie przez to pojęcie. Kredytem konsumenckim będzie udzielony przez kredytodawcę, w ramach prowadzonej przez niego działalności, kredyt o wartości nieprzekraczającej 255,550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska. Należy przy tym zauważyć, że przepisom dotyczącym kredytów konsumenckich podlegać będą nie tylko umowy pożyczki czy umowy kredytu bankowego, ale również umowy sprzedaży ratalnej czy umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego. Za kredyt konsumencki nie będzie uważana umowa, na mocy której konsument nie jest zobowiązany spłacać oprocentowanie czy inne koszty związane z udzieleniem lub spłatą kredytu, a zatem przepisy te nie będą dotyczyć np. popularnej ostatnio sprzedaży ratalnej z oprocentowaniem 0%.   Jak wystawić weksel?   Wekslom oraz zasadom ich wystawiania poświęcona jest cała osobna ustawa – Prawo wekslowe. Weksel należy sporządzić w formie pisemnej. Dla swojej ważności wymaga również oznaczenia nazwą „weksel” oraz zawarcia w nim terminu i miejsca płatności, danych osoby zobowiązanej do uiszczenia płatności oraz osoby, na polecenie której płatność ma zostać dokonana, oraz oczywiście kwoty wraz z bezwarunkowym poleceniem jej zapłaty. Weksel musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wystawcy, a także powinien zawierać informację o miejscu i dacie jego wystawienia. Jak zatem widać, osobą zobowiązaną do spłaty weksla wcale nie musi być jego wystawca. Weksel może zobowiązywać inną osobę do spełnienia świadczenia pieniężnego. Ponadto weksel nie musi wskazywać danych osoby, na rzecz której zostaje wystawiony – tym samym staje się wekslem na okaziciela, a zatem ten, kto jest w jego posiadaniu, będzie uprawniony do otrzymania określonej kwoty od zobowiązanego. Szczególnym przypadkiem weksla jest weksel in blanco – nie...

Czytaj dalej