Dodane przez na Lip 21, 2015 w Pozew klauzule niedozwolone, Pozew o zapłatę, Pozostałe | 0 komentarzy

Po pierwsze: zachowaj spokój Odebranie listu od Sądu,  otwieranie koperty i znalezienie w niej pozwu dla zwykłego Kowalskiego może być źródłem olbrzymiego stresu. W naszym serwisie postaramy Ci się pomóc. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje co należy zrobić, gdy otrzymasz pozew.   Po drugie: zanotuj datę otrzymania pozwu Po otwarciu listu, postaraj się otworzyć swoją własną teczkę z aktami – włóż do niej pozew z naniesioną datą jego otrzymania. Przestrzeganie terminów procesowych jest podstawą sprawnego przebiegu procesu. Pamiętaj, że zgodnie z art. 167 Kodeksu postępowania cywilnego czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna (choć trzeba wiedzieć, że ustawodawca wprowadził możliwość przywrócenia terminów, ale tylko terminów procesowych: ustawowych i sądowych oraz terminów egzekucyjnych; nie podlegają natomiast przywróceniu terminy instrukcyjne ani terminy prawa materialnego, np. termin 14-dniowy na ustosunkowanie się sprzedawcy do złożonej przez konsumenta reklamacji) – więcej na ten temat: art. 167-172 Kodeksu postępowania cywilnego. Możesz również utworzyć oddzielną kartę na której spisywać będziesz wszelkie pisma powstałe w toku sprawy.   Po trzecie: przygotuj się na rozprawę Na wstępie zapamiętaj, że Kodeks postępowania cywilnego nakłada na strony i uczestników postępowania obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiania dowodów.   Odpowiedź na pozew Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Złożenie odpowiedzi jest zazwyczaj uprawnieniem, a nie obowiązkiem pozwanego, chyba, że przewodniczący składu orzekającego zarządzi wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż dwa tygodnie. W doktrynie wskazuje się, że wyznaczenie dłuższego okresu powinno być dokonane zawsze, gdy wskazuje na taką potrzebę stopień zawiłości sprawy i wynikająca z doświadczenia sędziego ocena możliwości szczegółowego ustosunkowania się przez pozwanego do treści powództwa (zwłaszcza należy mieć na uwadze obszerność zgłoszonych przez powoda roszczeń i złożoność stanu faktycznego podanego na jego uzasadnienie, a ponadto precedensowy charakter sprawy, odległość czasową od daty powstania roszczeń do ich zgłoszenia, fakt, czy strony prowadziły już rokowania przedsądowe, w szczególności w sprawach ubezpieczeniowych, czy dochodzone pozwem roszczenia były w całości zgłoszone w postępowaniu likwidacyjnym)(Telenga P., Komentarz aktualizowany do art.207 Kodeksu postępowania cywilnego w: Komentarz aktualizowany...

Czytaj dalej