Po pierwsze: zachowaj spokój

Odebranie listu od Sądu,  otwieranie koperty i znalezienie w niej pozwu dla zwykłego Kowalskiego może być źródłem olbrzymiego stresu. W naszym serwisie postaramy Ci się pomóc.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje co należy zrobić, gdy otrzymasz pozew.

 

Po drugie: zanotuj datę otrzymania pozwu

Po otwarciu listu, postaraj się otworzyć swoją własną teczkę z aktami – włóż do niej pozew z naniesioną datą jego otrzymania.

Przestrzeganie terminów procesowych jest podstawą sprawnego przebiegu procesu. Pamiętaj, że zgodnie z art. 167 Kodeksu postępowania cywilnego czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna (choć trzeba wiedzieć, że ustawodawca wprowadził możliwość przywrócenia terminów, ale tylko terminów procesowych: ustawowych i sądowych oraz terminów egzekucyjnych; nie podlegają natomiast przywróceniu terminy instrukcyjne ani terminy prawa materialnego, np. termin 14-dniowy na ustosunkowanie się sprzedawcy do złożonej przez konsumenta reklamacji) – więcej na ten temat: art. 167-172 Kodeksu postępowania cywilnego.

Możesz również utworzyć oddzielną kartę na której spisywać będziesz wszelkie pisma powstałe w toku sprawy.

bezpłatna wycena

 

Po trzecie: przygotuj się na rozprawę

Na wstępie zapamiętaj, że Kodeks postępowania cywilnego nakłada na strony i uczestników postępowania obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiania dowodów.

 

Odpowiedź na pozew

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Złożenie odpowiedzi jest zazwyczaj uprawnieniem, a nie obowiązkiem pozwanego, chyba, że przewodniczący składu orzekającego zarządzi wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż dwa tygodnie. W doktrynie wskazuje się, że wyznaczenie dłuższego okresu powinno być dokonane zawsze, gdy wskazuje na taką potrzebę stopień zawiłości sprawy i wynikająca z doświadczenia sędziego ocena możliwości szczegółowego ustosunkowania się przez pozwanego do treści powództwa (zwłaszcza należy mieć na uwadze obszerność zgłoszonych przez powoda roszczeń i złożoność stanu faktycznego podanego na jego uzasadnienie, a ponadto precedensowy charakter sprawy, odległość czasową od daty powstania roszczeń do ich zgłoszenia, fakt, czy strony prowadziły już rokowania przedsądowe, w szczególności w sprawach ubezpieczeniowych, czy dochodzone pozwem roszczenia były w całości zgłoszone w postępowaniu likwidacyjnym)(Telenga P., Komentarz aktualizowany do art.207 Kodeksu postępowania cywilnego w: Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego., Jakubecki A. (red.), LEX/el., 2015).

Pamiętać należy również o wynikającym z art. 207 § 3 uprawnieniniu przewodniczącego do zobowiązania złożenia przez strony przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem terminu określonego przez sąd podlega zwrotowi. Zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3.

 

Wymagania odpowiedzi na pozew

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, dlatego musi spełniać wymagania formalne z art. 126-128 Kodeksu postępowania cywilnego:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
  • imię i nazwisko lub nazwę stron,
  • ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • wymienienie załączników,
  • oraz gdy pismo jest dalszym pismem procesowym w sprawie, powinno zawierać również sygnaturę akt.

Pamiętaj, że gdy nie będziesz w stanie przygotować samodzielnie pism procesowych – skonsultuj się z prawnikiem. A jeśli chcesz mieć pewność profesjonalnego przeprowadzenia Twojej sprawy zgłoś się do adwokata lub radcy prawnego.

Zgodnie z art. 505[1] KPC pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

 

Dowody

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania cywilnego przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Pamiętaj, że ustawodawca nałożył na Ciebie obowiązek wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzisz skutki prawne, choć Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę (wyłącznie na twierdzone przez strony istotne i sporne okoliczności faktyczne), gdy według jego (obiektywnej i weryfikowalnej w toku instancji) oceny zebrany w toku sprawy materiał dowodowy nie wystarcza do jej rozstrzygnięcia (Demendecki T., Komentarz aktualizowany do art.232 Kodeksu postępowania cywilnego w: Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Jakubecki A. (red.), LEX/el., 2015). Pogląd ten został wyrażony również w orzecznictwie Sądu Najwyższego, np. w  wyroku SN z dnia 24 października 1996 r., III CKN 6/96).

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego możesz aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej, jednakże Sąd pominie twierdzenia i dowody, jeżeli są powoływane jedynie dla zwłoki lub okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione. Jak również twierdzenia i dowody spóźnione, chyba że uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności (por. art. 217 KPC).

Trzeba podkreślić, że podobną normę ustawodawca wprowadza w art. 207 § 6 KPC. Na jego mocy Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Pamiętać należy również, że gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane (por. art. 230 KPC).

 

Podsumowanie

Jak widzisz, gdy otrzymasz pozew nie możesz się załamać.

Zapamiętaj, że pozew jest dopiero początkiem drogi sądowej na której ustawodawca umożliwił stronom przedstawianie argumentów za swoimi racjami, a Twoją sprawę rozstrzygnie niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Jeśli potrzebujesz pomocy oraz profesjonalnego reprezentowania Ciebie i Twoich interesów przed sądem, to zgłoś się do nas. Z chęcią zajmiemy się Twoją sprawą.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64