Samo wystawienie przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Co więc może ten bieg przerwać? Poniżej znajdziesz najczęstsze przykłady.

Nadanie klauzuli wykonalności

Bezsprzecznie bieg terminu przedawnienia tego roszczenia został po raz pierwszy przerwany złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w (art. 123 § 1 KC), po czym rozpoczął bieg na nowo od daty uprawomocnienia się tego tytułu (art. 124 § 2 KC – zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 01 2004 r., III CZP 101/03 i wyrok z dnia 12 01 2012 r., II CSK 203/11).

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Po raz drugi bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, po czym rozpoczął swój bieg na nowo od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Tutaj jednak ważna uwaga – umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek pierwotnego wierzyciela powoduje, że takie wszczęcie postępowania nie przerywa przedawnienia dla nowego wierzyciela – szerzej o tym można przeczytać tutaj: cofnięcie wniosku przez wierzyciela, a przerwa przedawnienia.

Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydział Cywilny z dnia 7 lutego 2014 r. (I ACa 687/13)

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64