Nasi klienci często zgłaszają się do nas po otrzymaniu nakazu zapłaty nie wiedząc jak się przed nim bronić. Poniżej wyjaśnimy czy jest nakaz zapłaty i co należy zrobić po  jego otrzymaniu.

Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w postępowaniu upominawczym lub nakazowym.

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze uregulowane zostało w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Sąd lub referendarz sądowy wydaje nakaz zapłaty jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego lub gdy przepis szczególny tak stanowi.

Nakaz zapłaty nie zostanie wydany w przypadku gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne, przytoczone okoliczności budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenie zależy od świadczenia wzajemnego lub gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdy doręczenie nakazu nie mogło nastąpić w Polsce. W przypadku gdy nieznane jest miejsce pobytu pozwanego albo doręczenie nie może nastąpić w kraju- sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty. Sąd uchyli nakaz również w przypadku gdy po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany (w chwili wniesienia pozwu) nie miał zdolności sądowej, procesowej albo nie posiadał organu powołanego do reprezentowania go a braki te nie zostały w terminie usunięte.

Istotne jest żeby nakaz zapłaty doręczony został wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, o treści art. 503 § 1 zdanie trzecie oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. Od doręczenia nakazu pozwany na dwa tygodnie na zaspokojenie roszczenia w całości wraz z kosztami albo wniesienie sprzeciwu.

bezpłatna wycena

W przypadku gdy pozwany nie zgadza się z nakazem zapłaty może wnieść sprzeciw do sądu, który wydał nakaz bądź do sądu, przed którym wytoczono powództwo (w przypadku gdy nakaz został wydany przez referendarza sądowego). Należy pamiętać, że w przypadku gdy pozew wniesiono na urzędowym formularzu to sprzeciw również powinien w ten sposób zostać wniesiony. Pozwany powinien wskazać w sprzeciwie czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, okoliczności faktyczne i dowody. W przypadku spóźnionych twierdzeń i dowodów sąd je pomija chyba, że pozwany uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie ich nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że wystąpiły inne wyjątkowe okoliczności.

W przypadku gdy pozwany wniesie prawidłowo sprzeciw- nakaz zapłaty utraci moc w całości lub części a przewodniczący wyznaczy rozprawę i zarządzi doręczenie powodowi sprzeciwu wraz z wezwaniem na rozprawę. Na wniosek pozwanego wydaje się postanowienie, w którym stwierdza się utratę mocy nakazu zapłaty na posiedzeniu niejawnym.

Sąd odrzuci sprzeciw jeżeli został on wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn jest niedopuszczalny. Odrzucenie nastąpi również wtedy gdy pozwany nie usunął braków sprzeciwu w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprzeciw nie został skutecznie wniesiony to ma on skutek prawomocnego wyroku.

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe również uregulowane zostało w kodeksie postępowania cywilnego. Sąd wydaje nakaz zapłaty gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych a do pozwu dołączono dokument urzędowy, rachunek zaakceptowany przez dłużnika, wezwanie do zapłaty z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na koncie, które to udowadniają okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie. Nakaz zapłaty wydany zostaje również na podstawie weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, które nie nasuwają wątpliwości. Nakaz zapłaty wydaje się również na podstawie umowy, dowodu spełnienia świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli nakaz obejmować ma zapłatę kwot określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Sąd może również wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Sąd uchyli nakaz zapłaty z urzędu w przypadku gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdy doręczenie nakazu nie mogło nastąpić w kraju lub gdy po wydaniu nakazu okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, procesowej albo nie posiadał organu powołanego do reprezentowania go a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

W ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu pozwanego ma on zaspokoić roszczenie w całości lub w części albo wnieść zarzuty.  W przypadku gdy pozwany nie zgadza się z nakazem może wnieść pismo zawierające zarzuty do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie należy wskazać czy zaskarża się nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, okoliczności faktyczne i dowody. Jeżeli pozew wniesiono na formularzu to zarzuty powinny również zostać wniesione na formularzu.

Sąd na rozprawie wydaje wyrok, w którym nakaz utrzymuje w mocy w całości lub w części lub uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

 

Podsumowanie

W przypadku gdy otrzymałeś nakaz zapłaty sprawa nie jest z góry przesądzona.  Zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnika, który to znajdzie rozwiązanie dogodne dla dłużnika w każdej sprawie.

 

przeczytaj więcej na:
WsparcieDluznika.pl

 

 

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64