Zaciągnąłeś kilka lub kilkanaście lat temu kredyt w banku albo wziąłeś w tym samym czasie pożyczkę i jej nie spłaciłeś w terminie? Możliwe, że właśnie z tego powodu otrzymałeś lub otrzymasz pozew z funduszu sekurytyzacyjnego lub nakaz zapłaty wydany na skutek złożenia pozwu o zapłatę przez jeden z funduszy sekurytyzacyjnych. Możliwe, że o całej sprawie dowiadujesz się dopiero jak komornik sądowy zapuka do Twoich drzwi.

Zanim przejdziemy do kwestii poruszonej w tytule tego wpisu, chcę Ci zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię – ważne żebyś szybko i właściwie zareagował i to niezależnie, czy dopiero otrzymałeś pozew, nakaz zapłaty, czy też komornik podjął już czynności egzekucyjne. W tej sprawie czas ma bardzo istotne znaczenie i nie możesz pozostawać biernym.

Termin przedawnienia kredytu bankowego

Przejdźmy teraz do kwestii zawartej w tytule tego wpisu – fundusz sekurytyzacyjny może dochodzić pozwem przedawnionej wierzytelności wynikającej np. z kredytu lub pożyczki bankowej. Pozwany w takiej sprawie może jednak skutecznie uchylić się od zaspokojenia takiej wierzytelności podnosząc skutecznie zarzut przedawnienia.

Przejdźmy teraz do samego terminu przedawnienia kredytu bankowego.

Roszczenie banku o zwrot kredytu czy pożyczki ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca – przedsiębiorcą czy konsumentem.

Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 §1 k.c.). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika.

bezpłatna wycena

Czy cesja wierzytelności powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia?

Na to pytanie należy odpowiedzieć negatywnie – cesja nie powoduje przerwania biegu terminu przedawnienia.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w swoim orzeczeniu z dnia 1 lutego 2016 r., w sprawie XIII GC 361/15 stwierdził, że:

Za czynność powodującą przerwanie biegu terminu przedawnienia nie można uznać dokonania zbycia wierzytelności przez cedenta na rzecz powoda. Zgodnie bowiem z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Zbycie wierzytelności przed upływem terminu przedawnienia nie powoduje zatem przerwania biegu tego terminu. Zgodnie bowiem z art. 513 § 1 k.c. dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Przepis ten bowiem wyraża ogólną zasadę niepogorszania sytuacji dłużnika przy przelewie wierzytelności, stąd wniosek, że czynności obligacyjne, mające za przedmiot wierzytelność jako prawo majątkowe nie przerywają biegu przedawnienia przelanych wierzytelności.

Podsumowanie

Skuteczne powołanie się na zarzut przedawnienia pozwala uchylić się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia. Pamiętaj, że Sąd z urzędu nie podniesie tego zarzutu w Twoim imieniu – musisz sam zadbać o swoje interesy.

Niezmiernie ważne jest więc, by po otrzymaniu pozwu w którym stroną powodową jest fundusz sekurytyzacyjny nie pozostawać biernym. Należy przede wszystkim dokładnie przeanalizować pozew jak i dołączone do niego dokumenty (w tym umowę przelewu wierzytelności celem ustalenia czy wierzytelność została skutecznie nabyta lub czy nie jest przedawniona) a następnie wnieść do sądu pismo procesowe (w zależności od rodzaju sprawy – odpowiedź na pozew, sprzeciw bądź zarzuty) zawierające nasze stanowisko w sprawie, co może doprowadzić do wygrania sprawy i oddalenia powództwa funduszu sekurytyzacyjnego.

Potrzebujesz pomocy? Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

  • mail: kontakt@pomocpozwanym.pl
  • telefon: 793 785 049

Ważne! Wstępna konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną wycenę naszej pomocy. Następnie sam decydujesz, czy chcesz z niej skorzystać.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64