Zgodnie z prawem bankowym (art. 54 ust.1 ) środki pieniężne znajdujące się na konkretnych rodzajach rachunków bankowych, to jest na:

  • rachunkach oszczędnościowych,
  • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na
  • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych

jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Kwota ponad 12 tysięcy złotych wolna od zajęcia

Przykładowo przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,39 zł. Tym samym kwota wolna od zajęcia – dla tytułów wykonawczych wystawionych w pierwszym kwartale 2016 r. – będzie wynosiła w tym wypadku 3 x 4280,39 zł = 12.841,17 zł.

Pamiętaj jednak, że z momentem wypłaty tych pieniędzy w gotówce przestaje obowiązywać kwota wolna od zajęcia i komornik może zająć wypłacone pieniądze, mimo że ich ilość jest mniejsza niż wskazana wyżej kwota.

Co jeżeli rachunek należy do kilku osób

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej powyżej, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

W tym wypadku kwotę wolną liczymy jednokrotnie mimo, że posiadaczy rachunku może być więcej.

bezpłatna wycena

Co jeżeli komornik pobrał kwotę poniżej kwoty wolnej od zajęcia

Zgodnie z art. 767 możliwe jest złożenie w takim wypadku skargi na czynności komornika.

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64