Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

 

Poznań, dnia …………………… 2013 r.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie –

– XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji

bezpłatna wycena

i Konsumentów

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

 

      Powód:      …………………………..……………………..

 zam.: …………………………..………………

                     PESEL/KRS/NIP*: ……………..…………….

                     reprezentowany przez*:

                     …………………………………….….……….

                     adres do doręczeń*: ………………….……………

 Pozwany:       ………………………………………….….….

                        adres: ……………………………….…………

                        PESEL/KRS/NIP*: ….……[nieobowiązkowo]

 

POZEW

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

 

Działając w imieniu własnym / Działając w imieniu ………. na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa (w załączeniu)*, na podstawie art. 47938 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, wnoszę o:

1. uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez pozwanego następującego postanowienia zawartego/ następujących postanowień zawartych* w ……………………. [wzorcu umowy np. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia]:

……………………… ………… ……………………………………………………… …………………………………… …………………………… ……………………… ………… ………………………………….. [należy precyzyjnie wskazać postanowienie, które naszym zdaniem ma niedozwolonych charakter].

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych*,

3. przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów na okoliczności wskazane w uzasadnieniu pozwu,

4. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność strony powodowej.

 

UZASADNIENIE

……….…………………………… …………………….…………………………… ……………………………………………… ……………………………….………………………………… ……………….…………… …………………………………….… …………………………………………………….…………………………………… …………….…………… …………………………

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

 

____________________________

(podpis)

 

Załączniki:

1. pełnomocnictwo*,

2. odpis z rejestru przedsiębiorców w KRS pozwanego / wydruk z CEIDG pozwanego*,

3. [egzemplarz kwestionowanego wzorca umowy, np. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia],

4. odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej,

5. …………………………… [inne].

 

* Niepotrzebne skreślić.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64