Czy pozew funduszu sekurytyzacyjnego jest dopuszczalny

Konsumenci coraz częściej otrzymują pozwy o zapłatę wytaczane przez fundusze sekurytyzacyjne. Powództw takich nie należy ignorować nawet, gdy nigdy nie zawieraliśmy umowy z żadnym funduszem. Najprawdopodobniej Twój dług został kupiony przez taki fundusz od pierwotnego wierzyciela (np. banku lub operatora telekomunikacyjnego), a teraz fundusz domaga się jego zapłaty na drodze sądowej.

pozew z funduszu sekurytyzacyjnego

pozew z funduszu sekurytyzacyjnego

W sporze z funduszem możesz korzystać z wszelkich sposobów obrony, które mógłbyś wykorzystać w sporze z pierwotnym wierzycielem. O możliwych sposobach obrony piszemy w dalszej części wpisu. Dobrze zapoznaj się z otrzymanym pozwem i dokumentami, a w razie potrzeby pomocy skontaktuj się prawnikiem.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

 • kontakt@pomocpozwanym.pl
 • 793 785 049

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny

Fundusz sekurytyzacyjny to jeden z rodzajów funduszów inwestycyjnych, który lokuje swoje aktywa m.in. określone wierzytelności bądź prawa do świadczeń z określonych wierzytelności. Zatem kolokwialnie rzecz ujmując fundusz sekurytyzacyjny może kupować wierzytelności przysługujące innym podmiotom poprzez zawieranie z nimi umów cesji wierzytelności. Działalność funduszy inwestycyjnych jest działalnością regulowaną dlatego też rozpoczęcie działalności w ramach funduszu sekurytyzacyjnego wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo wymagane jest wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wśród funduszy inwestycyjnych wpisanych do rejestru możemy wymienić następujące fundusze sekurytyzacyjne:

 1. P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

  bezpłatna wycena
 2. S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

 3. Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

 4. CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

 5. GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

 6. Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

 7. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

 8. Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Jakie są uprawnienia funduszu sekurytyzacyjnego

Na mocy umowy cesji wierzytelności wierzyciel (cedent) zbywa przysługującą mu wierzytelność na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza). W wyniku tej umowy nabywca wierzytelności (cesjonariusz) wstępuje w prawa wierzyciela i przysługują mu względem dłużnika wszelkie prawa jakie przysługiwały wierzycielowi.

Zatem cesjonariusz nabywa między innymi uprawnienie do dochodzenia wierzytelności przed sądem oraz do żądania od dłużnika odsetek od należności głównej. Tym samym jeżeli fundusz sekurytyzacyjny skutecznie nabył przysługującą względem dłużnika wierzytelność, powództwo na tej podstawie jest uzasadnione i może stanowić podstawę do wydania przez sąd wyroku zasądzającego od dłużnika należność na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Dlatego też nie należy bagatelizować powództw skierowanych przeciwko nam przez fundusze sekurytyzacyjne.

Podkreśliliśmy tutaj skuteczność nabycia w drodze cesji, bo jak się okazuje w praktyce nierzadko zdarza się, że umowa cesji została zawarta w sposób nieprawidłowy i w takim wypadku można to także kwestionować.

Jak można się bronić w procesie w którym powodem jest fundusz sekurytyzacyjny

W toku procesu sądowego dłużnik pozwany przez fundusz sekurytyzacyjny ma prawo do zgłaszania zarzutów oraz twierdzeń i wniosków przeciwko powodowi, które mogą doprowadzić do oddalenia powództwa przez sąd. Przede wszystkim podkreślenia wymaga, iż dłużnikowi przysługują względem cesjonariusza wszelkie roszczenia jakie przysługiwały mu względem cedenta (czyli pierwotnego wierzyciela). Zatem np. jeżeli wierzytelność przysługująca pierwotnemu wierzycielowi była przedawniona bądź też została spłacona, możemy podnosić ten zarzut również względem cesjonariusza (nabywcy wierzytelności).

pozew o zapłatę z funduszu sekurytyzacyjnego

pozew o zapłatę z funduszu sekurytyzacyjnego

Nadto, cesjonariusz dochodząc należności powinien udowodnić przysługujące mu roszczenie. W tym celu powinien wykazać istnienie wierzytelności, jej wysokość oraz fakt zawarcia umowy cesji na mocy której jest on uprawniony do dochodzenia wierzytelności.

Podkreślenia wymaga, iż proces cywilny jest procesem kontradyktoryjnym, czyli spornym co oznacza, iż to strony powinny wykazać i udowodnić swoje racje a sąd nie powinien w tym zakresie działać z urzędu. Dodatkowo w postępowaniu cywilnym mamy do czynienia z tzw. koncentracją materiału dowodowego, co oznacza, że wszelkie okoliczności faktyczne, zarzuty oraz wnioski dowodowe uzasadniające istnienie roszczenia bądź jego nieistnienie strony powinny podnieść już w pozwie a w dalszym toku postępowania tylko jeżeli wykażą, że nie mogły powołać ich wcześniej albo potrzeba ta wynikła dopiero później.

Dlatego też, choćby pozwanemu przysługiwały skuteczne względem powoda zarzuty, bezczynność pozwanego i nie podnoszenie przez niego odpowiednich zarzutów bądź twierdzeń przeciwnych już w pierwszym piśmie procesowym może spowodować uznanie przez sąd powództwa i zasądzeniem na rzecz powoda dochodzonego przez niego roszczenia.

Podsumowanie

Niezmiernie ważne jest więc, by po otrzymaniu pozwu w którym stroną powodową jest fundusz sekurytyzacyjny nie pozostawać biernym. Należy przede wszystkim dokładnie przeanalizować pozew jak i dołączone do niego dokumenty (w tym umowę przelewu wierzytelności celem ustalenia czy wierzytelność została skutecznie nabyta) a następnie wnieść do sądu pismo procesowe (w zależności od rodzaju sprawy – odpowiedź na pozew, sprzeciw bądź zarzuty) zawierające nasze stanowisko w sprawie, co może doprowadzić do wygrania sprawy i oddalenia powództwa funduszu sekurytyzacyjnego.

Potrzebujesz pomocy? Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

 • kontakt@pomocpozwanym.pl
 • 793 785 049



bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64