Komornik sądowy jest określony przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 jako funkcjonariusz publiczny. Ustawa ta również określa jakie obowiązki na nim spoczywają oraz jakie ma prawa i jakich musi przestrzegać w swoich działaniach.

Kim jest komornik?

Zajmuje się on w głównej mierze wykonywaniem orzeczeń sądowych, które dotyczą spraw o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne. Do jego zadań należy także zabezpieczanie roszczeń.

Komornik wykonuje także inne tytuły egzekucyjne i wykonawcze, które najczęściej wydawane są na podstawie odrębnych przepisów.

Ocenia on także stan faktyczny poprzez sporządzenie protokołu, który musi zostać wykonany przed rozpoczęciem egzekucji.

Sprawuje on również piecze nad kwestią doręczenia zawiadomień sądowych, obwieszczeń, czy innych dokumentów.

Jego zadaniem jest także sprawowanie urzędowego nadzoru nad publicznymi licytacjami – musi zostać zaproszony przez osoby, które ją organizują.

bezpłatna wycena

Zajmuje się także kwestiami spadkowymi – spisuje inwentarz po spadkobiercy i zabezpiecza go.

Czasami także na wniosek i zlecenie wierzyciela zajmuje się poszukiwaniem majątku dłużnika, który miałby podlegać egzekucji na rzecz wierzyciela właśnie.

Prawa komornika

Komornik wykonując którekolwiek ze swoich obowiązków musi przestrzegać i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem. Funkcjonariusz, który narusza prawo lub nie wykonuje swoich obowiązków należycie może zostać odwołany ze swojej funkcji.

Komornik jak już wiemy jest funkcjonariuszem publicznym, przez co musi być możliwość zidentyfikowania go. Dlatego też posiadają oni swój identyfikator, który potwierdza, że są to osoby uprawnione do m.in. egzekucji majątku. Każdy komornik prowadzi swoją kancelarię komorniczą w której może przyjmować interesantów, których sprawami się zajmuje.

Kancelaria powinna mieć swoje określone godziny przyjęć tak, by wszyscy zainteresowani mogli osobiście spotkać się z komornikiem. Daje to możliwość przedyskutowania osobiście swojej sytuacji z komornikiem. Czasami, w sprawach pilnych komornicy mogą przyjmować interesantów poza godzinami swojej pracy, a czasami nawet w niedzielę i święta.

Swoje czynności urzędowe komornik może wykonywać od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 21. W razie, gdy komornik zjawi się u nas w takich porach należy go wpuścić, by mógł on wykonywać swoją urzędową pracę. Jeżeli komornik przyszedłby po godzinie 21 lub w niedziele lub jakieś święto musi posiadać specjalną zgodę sądu na wykonywanie swych obowiązków w terminie innym niż mówi o tym ustawa.

Komornik, który działa z woli sądu lub wierzyciela ma prawo zająć nasz majątek. Począwszy od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenie, przez emeryturę, czy rentę aż po ruchomości, jak na przykład sprzęt elektroniczny. W skrajnych przypadkach komornik zająć może także nieruchomości, ale dzieje się tak dopiero, gdy wszystkie inne sposoby nie przyniosą skutku.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64