Wielu naszych klientów jest przekonanych, że otrzymanie nakazu zapłaty wiąże się z automatycznym wszczęciem egzekucji; są bezradni i myślą, że znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Tak jednak nie jest!

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty, co do którego masz jakiekolwiek zastrzeżenia pamiętaj, że możesz się bronić!

Formą odwołania od otrzymanego pisma jest wniesienie sprzeciwu. Jeżeli złożysz go w sposób prawidłowy wówczas nakaz zapłaty zostanie uchylony i pozew zostanie rozpoznany na rozprawie.

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co należy zawrzeć?

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym dlatego powinien zawierać ogólne wymogi przewidziane dla tych pism (art. 126-128 kpc):

bezpłatna wycena
  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane
  • imię i nazwisko lub nazwę stron, a także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników jeżeli tacy zostali powołani
  • oznaczenie rodzaju pisma („sprzeciw od nakazu zapłaty”)
  • sygnatura akt (taka jak w otrzymanym nakazie zapłaty)
  • własnoręczny podpis
  • wymienienie załączników

 

Ponadto, należy zawrzeć dodatkowe elementy charakterystyczne dla sprzeciwu (art. 503 § 1 kpc):

  • wskazanie, czy zaskarżamy nakaz w całości czy w części (jeżeli zaskarżymy jego część  wówczas uprawomocni się ta część, której nie zaskarżyliśmy i ma skutki wyroku; należy także precyzyjne określić, w jakiej części zaskarżamy);
  •  zarzuty;
  •  okoliczności faktyczne i dowody.

Zgodnie z art. 503 § 2 kpc, jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wymaga również zachowania tej formy. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Jakie argumenty możesz przywołać na poparcie swojego stanowiska?

Tak naprawdę wszystkie. Przede wszystkim te określone w ustawie, które sprawiają, że nakaz zapłaty z urzędu utraci moc, na przykład: bezzasadność roszczenia, zależność zaspokojenia roszczenia od spełnienia świadczenia wzajemnego czy brak zdolności sądowej (art 499, art. 5021 kpc). Ale także takie zarzuty jak: nieprawidłowe wskazanie wartości sporu, zawarcie uprzednio umowy o mediację bądź o sąd polubowny czy wykonanie zobowiązania. Brak jest katalogu możliwych zarzutów, możesz przytoczyć wszystkie argumenty, które będą zasadne i które jesteś w stanie podeprzeć dowodem.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 503 § 1 kpc, sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że ich uwzględnienie nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Dlatego powinieneś już na tym etapie powołać wszystkie możliwe zarzuty, dzięki czemu unikniesz sankcji za niepowołanie wszystkich twierdzeń i dowodów w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

 

Ważne jest abyś wniósł sprzeciw w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu zapłaty. Jeżeli złożysz sprzeciw później, zostanie ono odrzucone przez sąd (art. 504 § 1 kpc).

 

Pismo należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeżeli nakaz wydał referendarz sądowy- złóż pismo do sądu, do którego uprzednio wniesiony został pozew (czyli do sądu, w którym zatrudniony jest dany referendarz sądowy, Art. 503 kpc- red. Marszałkowska-Krześ 2017, wyd. 18/A. Guzińska).

 

Wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty nie musisz uiszczać żadnej opłaty.

 

Sprzeciw jest więc pismem łatwym, który dobrze napisany i prawidłowo wniesiony, niesie ze sobą wielkie szanse na uchylenie wydanego nakazu zapłaty. Jest bezpłatny i możesz zaskarżyć w nim zarówno część jak i całość, opierając się na swobodnie skonstruowanych zarzutach. Jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości i chciałbyś uzyskać całkowitą pewność, że Twój sprzeciw nie zostanie odrzucony, zwróć się do nas. Oferujemy profesjonalną poradę prawną i pomoc w sporządzeniu pism procesowych.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64