Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Nowy sposób obrony przed bankowym tytułem egzekucyjnym w rękach funduszu sekurytyzacyjnego – przedawnienie

Nowy sposób obrony przed bankowym tytułem egzekucyjnym w rękach funduszu sekurytyzacyjnego – przedawnienie

Dodane przez na Lip 4, 2016 w Fundusz sekurytyzacyjny, Pozew o zapłatę | 0 komentarzy

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla dłużników i pozwanych przez fundusze sekurytyzacyjne w sprawach długów zakupionych od banków dot. m.in. pożyczek i kredytów zaciągniętych wiele lat temu. Sporo takich wierzytelności zakupionych przez fundusze sekurytyzacyjne od banków już dawno byłoby przedawnionych, gdyby nie możliwość powoływania się przez nowych właścicieli długów na prowadzone wcześniej przez bank postępowanie komornicze. Postępowanie to było zazwyczaj prowadzone przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) zaopatrzonego klauzulą wykonalności. O dobrej wiadomości przeczytasz poniżej. Sąd Najwyższy: postępowanie egzekucyjne na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie przerywa przedawnienia wobec funduszu sekurytyzacyjnego W tej jednak sprawie swoje stanowisko zajął ostatnio Sąd Najwyższy (sprawa III CZP 29/16), w które zajął jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym w sprawach, w których bank prowadził już postępowanie komornicze na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności, takie prowadzenie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia wobec nowego właściciela niebędącego bankiem. Sądowi Najwyższemu zadano następujące pytanie: Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela będącego bankiem wywołuje skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności nie będącego bankiem, gdy egzekucja prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności została umorzona na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c?​ Na które Sąd Najwyższy udzielił takiej oto odpowiedzi: ​Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.). Co uchwała Sądu Najwyższego oznacza dla mnie? Powyższe oznacza, że prowadzone już postępowanie komornicze przez poprzedniego wierzyciela – bank, nie przerywa biegu przedawnienia w stosunku do nowego wierzyciela – będzie nim najczęściej fundusz sekurytyzacyjny. W takim przypadku jeżeli minął termin przedawnienie – w przypadku wierzytelności banku będzie to 3 lata – dłużnik może skutecznie podjąć ochronę swoich praw podnosząc zarzut przedawnienia. Uchwała Sądu Najwyższego stanowi bardzo istotne doprecyzowanie istniejących przepisów – tutaj stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianie, zmianie uległa jednak wykładnia przepisów. W tym wypadku jest ona korzystna dla dłużników i warto ją wykorzystać w razie ewentualnego sporu z nabywcą przedawnionej wierzytelności. Podsumowanie Powyżej omówiliśmy ważną uchwał Sądu Najwyższego, która niejednemu dłużnikowi pozwoli wybronić się przed dochodzonym roszczeniem przez fundusz sekurytyzacyjny. Z naszych doświaczeń wynikka, że takie roszczenia w...

Czytaj dalej

Czy fundusz sekurytyzacyjny może dochodzić pozwem zapłaty przedawnionego kredytu?

Dodane przez na Maj 31, 2016 w Pozew o zapłatę, Pozostałe | 0 komentarzy

Zaciągnąłeś kilka lub kilkanaście lat temu kredyt w banku albo wziąłeś w tym samym czasie pożyczkę i jej nie spłaciłeś w terminie? Możliwe, że właśnie z tego powodu otrzymałeś lub otrzymasz pozew z funduszu sekurytyzacyjnego lub nakaz zapłaty wydany na skutek złożenia pozwu o zapłatę przez jeden z funduszy sekurytyzacyjnych. Możliwe, że o całej sprawie dowiadujesz się dopiero jak komornik sądowy zapuka do Twoich drzwi. Zanim przejdziemy do kwestii poruszonej w tytule tego wpisu, chcę Ci zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię – ważne żebyś szybko i właściwie zareagował i to niezależnie, czy dopiero otrzymałeś pozew, nakaz zapłaty, czy też komornik podjął już czynności egzekucyjne. W tej sprawie czas ma bardzo istotne znaczenie i nie możesz pozostawać biernym. Termin przedawnienia kredytu bankowego Przejdźmy teraz do kwestii zawartej w tytule tego wpisu – fundusz sekurytyzacyjny może dochodzić pozwem przedawnionej wierzytelności wynikającej np. z kredytu lub pożyczki bankowej. Pozwany w takiej sprawie może jednak skutecznie uchylić się od zaspokojenia takiej wierzytelności podnosząc skutecznie zarzut przedawnienia. Przejdźmy teraz do samego terminu przedawnienia kredytu bankowego. Roszczenie banku o zwrot kredytu czy pożyczki ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca – przedsiębiorcą czy konsumentem. Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 §1 k.c.). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Czy cesja wierzytelności powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia? Na to pytanie należy odpowiedzieć negatywnie – cesja nie powoduje przerwania biegu terminu przedawnienia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w swoim orzeczeniu z dnia 1 lutego 2016 r., w sprawie XIII GC 361/15 stwierdził, że: Za czynność powodującą przerwanie biegu terminu przedawnienia nie można uznać dokonania zbycia wierzytelności przez cedenta na rzecz powoda. Zgodnie bowiem z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Zbycie wierzytelności przed upływem terminu przedawnienia...

Czytaj dalej