Z naszej praktyki wynika, że często po wniesieniu sprzeciwu w imieniu naszych klientów od nakazu zapłaty, fundusz sekurytyzacyjny cofa złożony przez siebie pozew. Najczęściej ma to miejsce w przypadku jeżeli dochodzona przez fundusz wierzytelność jest najprawdopodobniej przedawniona i z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że zapadnie wyrok oddalający powództwo. 

Ostatnio tego typu działania podjęły w sprawach przeciwko naszym klientom fundusze BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Skąd wynika takie postępowanie funduszu i dlaczego warto się przed tym bronić? O tym piszemy poniżej.

Pozew z funduszu sekurytyzacyjnego – co oznacza cofnięcie pozwu dla powoda i pozwanego

Powód zgodnie z przepisami ma możliwość cofnięcia pozwu. W zależności od etapu postępowania może to wymagać także zrzeczenia się roszczenia. Z tym ostatnim wypadkiem w przypadku funduszu raczej nie będziemy mieli do czynienia. Fundusz sekurytyzacyjny w większości przypadków składa oświadczenie o cofnięciu pozwu jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy.

Podstawą prawną tego typu działań jest art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego:

Art.203.§1.Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.
§2.Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.
§3.W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.
§4.Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

bezpłatna wycena

Przepis ten definiuje także skutki cofnięcia – zgodnie z par. 2 cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków – np. nie przerywa biegu przedawnienia.

Aczkolwiek tak jak wspomnieliśmy na wstępie cofnięcie zazwyczaj jest dokonywane, gdy wierzytelność jest przedawniona. Powód nie liczy więc w tym wypadku na przerwę biegu przedawnienia, a raczej na nieuwagę i brak działania pozwanego. W przypadku braku złożenia sprzeciwu nakaz zapłaty się uprawomocni i dług mimo, że przedawniony będzie mógł być egzekwowany także za pomocą komornika sądowego.

Nierzadko pozwany nie jest nawet informowany o złożeniu pozwu i wydaniu nakazu zapłaty – to dodatkowo komplikuje całą sprawę, ale także w tym wypadku możliwa jest ochrona praw pozwanego. O tego typu sprawach pisaliśmy szerzej tutaj: > Otrzymałeś pismo od komornika z wniosku funduszu sekurytyzacyjnego? podpowiadamy jak się bronić

Przejdźmy zatem do odpowiedzi na pytanie dotyczące powodów cofnięcia pozwu przez fundusz sekurytyzacyjny na skutek złożonego przez nas sprzeciwu? 

Powodów jest co najmniej kilka – przede wszystkim cofnięcie pozwu oznacza, że sąd umorzy postępowania i nie wyda merytorycznego rozstrzygnięcia. Wbrew pozorom jest bardzo duża różnica między umorzeniem postępowania, a oddaleniem powództwa. Umorzenie pozwala funduszowi za jakiś czas ponowić powództwo lub sprzedać sporną wierzytelność kolejnemu funduszowi lub innemu nabywcy. Dodatkowo posiadanie wierzytelności, mimo że przedawnionej, pozwala funduszowi prowadzić dalsze działania windykacyjne – w tym np. dokonać wpisu pozwanego do rejestru dłużników oraz nieustannie kontaktować się telefonicznie, pisemnie oraz za pomocą wiadomości SMS.

Oddalenie powództwo oznaczałoby brak możliwości podejmowania tychże działań przez fundusz. Wierzytelność nie mogłaby być już dochodzona. Umorzenie postępowania oznacza brak wygranej, ale i brak przegranej, co pozwala wierzycielowi na dalsze działania windykacyjne.

Jak się bronić przed cofnięciem pozwu przez fundusz sekurytyzacyjny

Z powyższych powodów warto kwestionować skuteczność cofnięcia pozwu przez powoda. Należy jednak w tym momencie bardzo dobrze przeanalizować sprawę pod kątem przewidywanego jej wyniku. Przykładowo musimy dokładnie sprawdzić, czy wierzytelność jest faktycznie przedawniona oraz czy mamy ewentualnie inne argumenty pozwalające skutecznie zakwestionować dochodzoną pozwem wierzytelność.

O sposobach obrony przed funduszem piszemy w różnych artykułach w naszym serwisie – zalecamy jednak za każdym razem powierzyć sprawę fachowemu pełnomocnikowi celem dokonania dokładnej analizy sprawy. 

Wskazany wyżej art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje na możliwości kwestionowania cofnięcia pozwu – zgodnie z par 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Przesłanki te są tzw. klauzulami generalnymi, co oznacza, że można do nich przypisać różne stany faktyczne, których istnienie uzasadnia ich zastosowanie. Przykładowo takim argumentem mogą być dotychczasowe działania windykacyjne ze strony funduszu – ich zakres oraz intensywność może skłonić Sąd do zajęcia jednak merytorycznego stanowiska w danej sprawie, zamiast zezwalać na cofnięcie pozwu. Cofnięcie pozwu może bowiem umożliwić powodowi dalsze podejmowanie uciążliwych dla pozwanego czynności windykacyjnych bez sądowej weryfikacji faktycznych roszczeń przysługujących powodowi.

Ten stan niepewności może usunąć wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Ponadto cofnięcie pozwu umożliwi powodowi dalsze zbywanie przedmiotowej wierzytelności, co może stanowić w tym konkretnym przypadku naruszenie zasad współżycia społecznego lub próbę obejścia prawa.

Podsumowanie

Jeszcze raz należy podkreślić, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Warto jednak podjąć działania mające na celu ostateczną weryfikację wierzytelności powoda. W ten sposób nierzadka udaje się ostatecznie zamknąć temat przedawnionego długu.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64