Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Wezwanie do zapłaty Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – pożyczka Meritum Bank

Wezwanie do zapłaty Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – pożyczka Meritum Bank

Dodane przez na Lut 9, 2017 w Fundusz sekurytyzacyjny, Klauzule niedozwolone, Pozew o zapłatę, Pozostałe, Windykacja | 0 komentarzy

Osoby, które wzięły pożyczkę w Meritum Banku (przejętym później przez Alior Bank) mogą w ostatnich dniach otrzymywać zawiadomienia o przelewie wierzytelności oraz wezwanie do zapłaty niespłaconej pożyczki od nabywcy wierzytelności – Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w imieniu którego działa firma Pra Group Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się zapewne o co chodzi i co teraz możesz zrobić w tej sprawie. Dobrze trafiłeś – w dalszej części wpisu postaramy się omówić kolejne kroki. Zawsze jednak zalecamy kontakt z nami – nasi prawnicy dokładnie przeanalizują sprawę i poszukają dopasowanego rozwiązania do Twojej sytuacji. Wezwanie do zapłaty od Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Czy faktycznie jesteś terasz dłużnikiem Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i czy podane kwoty są prawidłowe? Niestety odpowiedź na tym etapie nie jest taka prosta i wymaga dokładnej analizy całej sprawy. Na tym etapie trudno będzie bowiem uzyskać od Horyzont NSFIZ lub reprezentującej go Pra Group Polska Sp. z o.o. dokumenty źródłowe, które mają stanowić dowód zakupu cesji (umowa sprzedaży wierzytelności) oraz dowód istnienia samego długu (np. umowa kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK SA). Dokumenty te najczęściej możesz poznać dopiero na etapie sądowym, to jest w sytuacji, gdy easyDEBT NSFIZ złoży pozew do Sądu w tej sprawie i będzie musiał w nim wskazać, czego dokładnie dotyczy sprawa oraz będzie musiał wykazać, czy faktycznie przysługuje mu i w jakiej wysokości wierzytelność. Skoro otrzymałeś pismo o zawiadamiające o cesji, to jest to o tyle dobra wiadomość, że zapewne ten sam adres będzie podany w pozwie i otrzymasz korespondencję z Sądu w tej sprawie. Nie namawiamy Cię do zwlekania i czekania na sprawę sądową, ale z doświadczenia wiemy, że często jest to najbardziej skuteczny sposób obrony w sprawach wytaczanych przez fundusze sekurytyzacyjne. Sprawa sądowa wymusza na powodzie wykazanie swojego roszczenia, a nam umożliwia obronę, w tym jeżeli to możliwe podnoszenie skutecznych zarzutów dotyczących np. braku legitymacji czynnej lub zarzut przedawnienia. Długi skupowane przez fundusze sekurytyzacyjne dotyczą bowiem bardzo często spraw przedawnionych. Możliwe jest także w takim wypadku podnoszenie wszelkie zarzutów, które moglibyśmy podnieść przeciwko wierzycielowi pierwotnemu (np. częściowa spłata). Ugoda z funduszem sekurytyzacyjnym lub wpłata? Zastanów się dwa razy Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie kontaktu z funduszem i wyjaśnienie sprawy,...

Czytaj dalej

Klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne) – czym są i jakie niosą zagrożenie

Klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne) – czym są i jakie niosą zagrożenie

Dodane przez na Lut 7, 2014 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Klauzule niedozwolone (inaczej klauzule abuzywne) –  są to zapisy, postanowienia wzorca umowy, ukształtowanego przez przedsiębiorcę i skierowanego do podmiotu nieprofesjonalnego tj. konsumenta w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego (stosunki B2C). Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych Przepisy wskazanej ustawy, w szczególności art. 385[1]-385[3] wprowadzają zakaz umieszczania w treści umowy niedozwolonych postanowień, który sankcjonowany jest brakiem mocy wiążącej tych klauzul. Definicja klauzuli niedozwolonej Definicja klauzul niedozwolonych opiera się przede wszystkim na dwóch aspektach: sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz rażącym naruszeniu interesów konsumenta. Ustawodawca posługując się w kodeksie cywilnym pojęciami odpowiednio „dobrych obyczajów” oraz „rażące naruszenie interesów” świadomie pozostawia luz decyzyjny, który będzie poddany interpretacji w momencie opiniowania danego zapisu. Należy wskazać, iż klauzula dobrych obyczajów nakazuje dokonać oceny w świetle norm pozaprawnych, przy czym chodzi przede wszystkim o normy moralne i obyczajowe, powszechnie akceptowane albo znajdujące szczególne uznanie w określonej sferze działalności. Natomiast rażące naruszenie interesów konsumenta, wbrew pozorom wiąże się nie tylko z kwestiami dotyczącymi sfery ekonomicznej. Należy również uwzględnić aspekty zasługujące na ochronę dobra konsumenta, jak jego czas, prywatność, poczucie godności osobistej czy satysfakcja z zawarcia umowy. Warto pamiętać, iż ocena dopuszczalności owych postanowień, nie odnosi się do zapisów regulujących główne świadczenia stron, w tym np. ceny lub wynagrodzenia, jeżeli zostały przedstawione w sposób niebudzący wątpliwości. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną Reasumując, o postanowieniu niedozwolonym (klauzuli abuzywnej) mówimy w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco narusza interes konsumenta, nie jest postanowieniem uzgodnionym indywidualnie, nie jest postanowieniem określającym główne świadczenia stron w sposób niebudzący wątpliwości. Istotnym jest, ażeby mówić o abuzywności danego postanowienia, spełnienie wszystkich (łącznie) powyższych przesłanek. Skutkiem zastosowania klauzuli niedozwolonej jest brak mocy wiążącej tego postanowienia, jednakże przy zachowaniu skuteczności innych zapisów umowy, o ile są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Zagrożenia związane z posiadaniem klauzul niedozwolonych uznanie braku mocy wiążącej danych postanowień, będących klauzulami abuzywnymi, poddanie postanowień kontroli sądowej w ramach kontroli abstrakcyjnej (ocena postanowień umownych dokonywana przez Sąd w oderwaniu od łączącego strony stosunku prawnego oraz umowy) lub kontroli indywidualnej (ocena postanowień umownych dokonywana przez Sąd w określonym stosunku prawnym łączącym strony), uznanie postanowień umownych za praktykę naruszającą zbiorowe interesy...

Czytaj dalej

Wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Dodane przez na Gru 19, 2013 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:   Poznań, dnia …………………… 2013 r.   Sąd Okręgowy w Warszawie – – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa         Powód:      …………………………..……………………..  zam.: …………………………..………………                      PESEL/KRS/NIP*: ……………..…………….                      reprezentowany przez*:                      …………………………………….….……….                      adres do doręczeń*: ………………….……………  Pozwany:       ………………………………………….….….                         adres: ……………………………….…………                         PESEL/KRS/NIP*: ….……[nieobowiązkowo]   POZEW o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone   Działając w imieniu własnym / Działając w imieniu ………. na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa (w załączeniu)*, na podstawie art. 47938 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, wnoszę o: 1. uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez pozwanego następującego postanowienia zawartego/ następujących postanowień zawartych* w ……………………. [wzorcu umowy np. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia]: ……………………… ………… ……………………………………………………… …………………………………… …………………………… ……………………… ………… ………………………………….. [należy precyzyjnie wskazać postanowienie, które naszym zdaniem ma niedozwolonych charakter]. 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych*, 3. przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów na okoliczności wskazane w uzasadnieniu pozwu, 4. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność strony powodowej.   UZASADNIENIE ……….…………………………… …………………….…………………………… ……………………………………………… ……………………………….………………………………… ……………….…………… …………………………………….… …………………………………………………….…………………………………… …………….…………… ………………………… Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.   ____________________________ (podpis)   Załączniki: 1. pełnomocnictwo*, 2. odpis z rejestru przedsiębiorców w KRS pozwanego / wydruk z CEIDG pozwanego*, 3. [egzemplarz kwestionowanego wzorca umowy, np. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia], 4. odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej, 5. …………………………… [inne].   * Niepotrzebne...

Czytaj dalej

Pozew za klauzule niedozwolone w pigułce

Pozew za klauzule niedozwolone w pigułce

Dodane przez na Gru 19, 2013 w Klauzule niedozwolone, Pozew klauzule niedozwolone, Pozostałe | 0 komentarzy

Jednym z elementów systemu kontroli chroniącym konsumentów przed klauzulami abuzywnymi jest kontrola abstrakcyjna. Procedura jej dokonywania regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako Kpc). Zaznaczyć należy, że w odróżnieniu od kontroli incydentalnej jej przedmiotem mogą być wyłącznie postanowienia zawarte we wzorcach umów, co bezpośrednio wynika z art. 47936 Kpc. Nadto podkreślić należy, że kontroli abstrakcyjnej podlegają jedynie wzorce wykorzystywane przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim. Legitymacja do wszczęcia kontroli abstrakcyjnej Kontrola abstrakcyjna postanowień wzorców umowy dokonywana jest w postępowaniu procesowym. Podstawą do jej zainicjowania jest powództwo wniesione przez uprawniony podmiot. Zaznaczyć jednakowoż należy, iż krąg podmiotów legitymowanych do złożenia w sądzie takiego pozwu został przez ustawodawcę określony niezwykle szeroko. Powództwo to może wytoczyć każdy konsument, który według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą niedozwolone postanowienia. Przy czym dla wytoczenia powództwa nie ma obowiązku wykazywania faktu zawarcia umowy z danym przedsiębiorcom przy wykorzystaniu wzorca zawierającego kwestionowane postanowienie. Powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim żądaniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę. Termin do wniesienia pozwów o klauzule niedozwolone Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło 6 miesięcy. Konsekwencją wniesienia powództwa przeciwko przedsiębiorcy po upływie wskazanych 6 miesięcy od daty zaniechania przez niego stosowania danego wzorca, skutkuje oddaleniem powództwa i tym samym przegraniem procesu. Co istotne, zaniechanie stosowania zaskarżonego postanowienia już po wytoczeniu powództwa, nie ma wpływu na bieg postępowania. Właściwość Sądu w przypadku pozwu Sądem wyłącznie właściwym do dokonywania kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej SOKiK). Opłaty za wniesienie pozwu Strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, a co za tym idzie nie ponosi opłaty...

Czytaj dalej